Skip to main content

Nya öppettider för industrispåret

20 juni 2024

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har beslutat att ändra öppettiderna för Falkenbergs kommuns sidospår (industrispår) från dagens 7–22 till 7–20.30 på vardagar. Beslutet träder i kraft från årsskiftet 2025 och är en anpassning till den ökade trafikvolymen från en ny tågoperatör som ska transportera sand från Falkenbergs hamn till ett glasbruk i Limmared via sidospåret.

Stödjer näringslivet och minimerar olägenheter för invånare

Denna förändring kommer som ett resultat av att en ny tågoperatör har ansökt om att trafikera sidospåret med start i september 2024. Tågoperatören planerar att köra från klockan 20 till 22, fem dagar i veckan på vardagar. Detta innebär att antalet vagnar på sträckan kommer att öka från 600 till 2 600 vagnar per år. För att hantera den ökade trafiken och minska eventuella besvär för närboende har kommunen beslutat att ändra öppettiderna för industrispåret. Från 1 januari 2025 kommer öppettiderna att vara 7–20.30 vardagar, istället för nuvarande 7–22. Beslutet har fattats efter en riskanalys som visade att denna ändring bäst balanserar behovet av att stödja näringslivet och minimera olägenheter för invånarna.

– Vi är positiva till att en näringsidkare vill använda vårt industrispår för sina transporter. Detta är ett tecken på att Falkenberg är attraktivt för företag och stärker vårt lokala näringsliv. Samtidigt är vi medvetna om de utmaningar och risker som ökad trafik kan medföra, såsom ökat buller och påverkan på trafiksäkerheten. Därför har vi gjort en riskanalys och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att detta sker på ett sätt som är hållbart för både invånare och företag. Vi kommer följa utvecklingen och se till att det fungerar som planerat, säger Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Fördelar för kommunen och näringslivet

Den ökade trafiken innebär både direkta intäktsökningar på cirka 750 000 kronor per år med dagens taxa för kommunen och indirekta fördelar då det gynnar näringslivet. Det medför dock också ökade kostnader för kommunen i samband med den nya operatören, exempelvis ökade underhållskostnader och kostnader för kringåtgärder. Den exakta siffran för dessa kostnader vet vi inte än. 

Riskanalys och åtgärder

Kommunen är medvetna om att ökad tågtrafik kan medföra bullerproblem för närboende. Sedan 2018 har kommunen arbetat med att hantera bullerklagomål från järnvägstrafiken och ljudsignalerna vid industrispåret. Efter en omfattande utredning och beslut från Länsstyrelsen ersatte vi under 2024 åtta analoga signalklockor med digitala, riktbara och skärmade klockor. De nya klockorna är designade för att minska buller och anpassa ljudnivån efter omgivningen.

I samband med beslutet har en omfattande riskanalys genomförts. Riskanalysen har identifierat flera potentiella risker såsom mer buller, påverkan på trafiksäkerhet och framkomlighet, samt olägenheter för närboende och allmänheten. Analysen visar att förändringen av öppettiderna i sig inte innebär några stora skillnader i den totala riskbilden. Däremot skiljer sig riskerna något beroende på ur vilket perspektiv man ser frågan om öppettider. Att sätta ny öppettid till 7–20.30 bedöms vara det som bäst balanserar olika behov. Ett mer proaktivt arbete med underhåll och trafikplanering är avgörande för att hantera den ökade trafiken.

Kommunen kommer att kontinuerligt följa utvecklingen och vid behov justera våra åtgärder för att säkerställa att trafiken på sidospåret fungerar smidigt och utan att orsaka onödiga störningar.

Karta över Falkenbergs kommuns industrispår

Kommunen har endast rådighet över industrispåret som sträcker sig från hamnen och fram till bangården vid Schubergsvägen. Resterande sträcka är Trafikverkets. Det är Trafikverket som styr tiderna för att komma ut på Västkustbanan.

Industrispårskartan visar stoppbock, växlar, vägsignaldosor samt de olika spårområdena på Falkenbergs kommuns industrispår.

Pdf Karta över Falkenbergs industrispår (150 KB)

Vanliga frågor och svar om förändrade öppettider för industrispåret

Här kan du hitta svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om de ändrade öppettiderna för industrispåret. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedanför kan du kontakta vårt kontaktcenter.

Kontakta kommunen