Skip to main content

Nya beslut för att säkra upp bemanningen inom vård och omsorg

All omsorgspersonal ska från och med i dag och två veckor framåt använda munskydd kontinuerligt under sitt arbetspass. Det har socialförvaltningens ledningsgrupp nu beslutat. Kommunen kommer även att vidta ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa att det finns tillräcklig bemanning inom vård och omsorg.

Bakgrunden till beslutet är den höga smittspridningen i samhället vilket har lett till ett ansträngt bemanningsläge inom äldreomsorg och funktionsstöd. Många medarbetare är sjuka, tar hand om sjuka barn eller sitter i familjekarantän. Detta leder till ett stort personalbortfall som är svårt att hantera och som även riskerar patientsäkerheten.

Behöver vara beredda

Med avstamp i detta och i att vi i nuläget inte heller ser samma allvarliga insjuknande bland våra vårdtagare, så har kommunen tagit beslut om ett åtgärdspaket.

– Eftersom vi ser att läget kan bli ännu värre så måste vi agera nu och även ta fram en handlingsplan som gör att vi står beredda om läget snabbt försämras. Det första steget är att införa munskydd kontinuerligt under ett par veckors tid för att minimera risken för smittspridning inom våra verksamheter. Efter de här två veckorna så får vi se om läget har förändrats och ta ställning till hur vi går vidare, säger socialchef Johan Klingborg.

Utöver omsorgspersonalen så ska alla medarbetare som möter äldre eller personer i riskgrupp i sitt arbete använda munskydd kontinuerligt vid fysiska möten.

Åtgärder som vidtas

De ytterligare åtgärder som kommunen tagit beslut om är följande:

Prioritering i verksamheterna

Med anledning av de höga frånvarotalen, som ligger 70 till 80 procent högre i år jämfört med samma tid förra året, så kommer verksamheterna att behöva prioritera bland sina arbetsuppgifter. Kommunen kommer att prioritera vård- och omsorgsuppgifter, vilket innebär att servicetjänster så som exempelvis tvätt och städ planeras om eller ställs in vid behov.

Samtliga mötesplatser stängs

All tillgänglig personal behövs inom vård och omsorg och med anledning av det så kan kommunen inte upprätthålla sin verksamhet på mötesplatserna. Därför kommer alla mötesplatser att stängas från och med tisdagen den 18 januari till och med den 28 februari. Detta innefattar även Gröna gatan inom funktionsstöd. Om läget förändras kan nya beslut komma att tas.

Inventering internt

Det kommer att göras en intern inventering i syfte att ta fram en lista på personal som med kort varsel kan gå in och jobba inom vård och omsorg. Kommunen ställer med andra ord om administrativ personal under en begränsad period. De ska i första hand avlasta med servicetjänster så som städ, tvätt och matservering.

Extra ersättning till medarbetare

Kommunen kommer att erbjuda en extra ersättning till visstids- och tillsvidareanställda medarbetare inom hemsjukvård, äldreomsorg och funktionsstöd som går in och tar extra arbetspass. Den extra ersättningen kommer att betalas ut under perioden 15 januari till den 28 februari.

– Vi har tagit dessa beslut utifrån den fakta vi har just nu. Vi har en tuff bemanningssituation som vi måste hantera. Vår förhoppning är att den höga smittspridning vi ser i nuläget kommer att plana ut inom några veckors tid. Men det är viktigt att vi är förberedda för att kunna möta ett värsta-scenario, säger Johan Klingborg.

Munskydd ska användas kontinuerligt inom:

Äldreomsorgen, vilket inkluderar särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter.

Funktionsstöd/LSS, vilket inkluderar grupp- och servicebostäder LSS och socialpsykiatri, korttidsverksamheter, ledsagning/avlösning, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans.

Hemsjukvården

Övriga verksamheter där man möter äldre eller personer i riskgrupp, exempelvis biståndsenheten.