Skip to main content

Hjortsbergs hemtjänst testar nytt arbetssätt

24 Maj 2024

Ökad delaktighet för medarbetarna och personalkontinuitet för brukarna. Det är fokus när ett nytt arbetssätt testas i Hjortsbergs hemtjänst. Pilotprojektet är en del av arbetet med att ta fram Falkenbergs hemtjänstmodell.

Falkenbergs hemtjänstmodell är ett politiskt initiativ för att minska den upplevda stressen i hemtjänsten till förmån för en mer personcentrerad vård och omsorg. Socialförvaltningen arbetar med tre olika delar i projektet: minskad administration och större flexibilitet, tvärprofessionellt samarbete samt nya arbetssätt och metoder i hemtjänsten.

Förändrad grundplanering

Det nya arbetssättet har formats tillsammans med medarbetare i Hjortsbergs hemtjänst. Under en provperiod kommer medarbetarna att jobba på ett nytt sätt inom en del av verksamheten. Det är i huvudsak brukare som bor på Demokrativägen, Monarkivägen och Ljungholmsvägen som berörs av projektet.

– Man kan sammanfatta det med att teamsamordnaren kommer att försöka ändra planeringen för hemtjänstpersonalen så att brukarna oftare träffar samma medarbetare och att fler insatser utförs under ett och samma besök. Det handlar om att försöka skapa mer fasta rundor, säger Camilla Gränsmark, verksamhetsutvecklare och projektledare.

Större möjligheter att träffa kollegorna

Utöver detta så kommer även rapporterings- och reflektionstid införas som nya mötesformer för medarbetarna. I dagsläget träffas medarbetarna en gång per månad för ett möte. Med det nya arbetssättet kommer de att ha en gemensam daglig rapporteringstid samt reflektionstid varje vecka.

– Det nya arbetssättet bygger på förslag från flera arbetsgrupper som deltagit i projektet. En del medarbetare i hemtjänsten upplever att det är svårt att vara delaktig och påverka verksamheten när man sällan möter sina kollegor. Arbetssättet går också i linje med Skönsmomodellen och vad många andra kommuner gör för att få en mer hållbar arbetsmiljö i hemtjänsten, säger Camilla Gränsmark.

Här kan du läsa mer om arbetet med Falkenbergs hemtjänstmodell

Illustration på en äldre dam med rullator som står omgiven av personal.

Nya arbetssätt och metoder

Pilotprojektet startar 27 maj och pågår under hela 2024.

Arbetssättet består av:

  • Ändra grundplaneringen för att skapa mer fasta rundor
  • Planera för att göra mer på varje besök
  • Planera med högre personalkontinuitet
  • Införa rapporterings- och reflektionstid
  • Uppdatera genomförandeplaner.

De uppsatta målen för nya arbetssätt och metoder i hemtjänsten:

  • Minska upplevelsen av minutstyrning hos hemtjänstpersonalen
  • Hitta arbetssätt och metoder som bidrar till att hemtjänstpersonalen blir mer delaktiga i planering av insatser och utformning av verksamheten
  • I större utsträckning ta till vara den expertis och erfarenhet som hemtjänstpersonalen har för att kunna skapa en mer hållbar arbetsmiljö.