Skip to main content

Goda resultat i kommunens arbetsmiljöundersökning – nu fortsätter arbetet framåt

Under hösten 2021 svarade över fyra av fem medarbetare på den årliga arbetsmiljöenkäten. Resultatet blev överlag högt – precis som förra året ligger det totala medelvärdet på över fyra av fem. Nästan lika många skulle rekommendera andra att arbeta i Falkenbergs kommun.

Resultatet är i stort sett oförändrat mot förra mätningen, hösten 2020. Det innebär att kommunen ligger på en jämn och hög nivå när det gäller hur våra medarbetare uppfattar arbetsmiljön. Jämfört med förra årets mätning har området ledarskap ökat något.

– Under flera år har vi satsat på ledarskapet. Vi har tagit fram en chefs- och ledningsfilosofi och alla chefer har eller ska gå utbildningen utvecklande ledarskap. Det kan vara det vi ser en positiv effekt av i enkätsvaren, säger Therese Lundgren, personalchef i Falkenbergs kommun.

Rekommendation

En annan viktig fråga är om den som svarar skulle rekommendera andra att jobba i Falkenbergs kommun. Näsan fyra av fem, 79%, skulle rekommendera andra att jobba hos oss. 16% ger ett neutralt svar och 5 % är negativa.

Pandemin sätter spår

Ett utvecklingsområde där resultatet ligger förhållandevis lågt är hälsa och arbetsbelastning. Läget var detsamma 2020.

– Pandemin har inneburit stora påfrestningar för många av våra medarbetare. Enkäten visar mycket som är bra hos oss – men svaren visar också att vi har utvecklingsområden där vi behöver göra ytterligare insatser. Hälsa och arbetsbelastning är ett sådant område. Personalen är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna leverera den service kommuninvånarna behöver, säger Lars Fröding, kommunchef.

En sådan insats är äldreomsorgslyftet, där medarbetare inom äldreomsorgen som inte haft formell utbildning för yrket fått chansen att utbilda sig till undersköterskor på arbetstid. De som inte redan varit fast anställda, har fått fast anställning efter utbildningen. Mer personal med rätt utbildning blir positivt för hela arbetsgruppen.

Många har svarat

Över 4 av 5 medarbetare, 82 %, har svarat på enkäten. Det är en siffra vi är nöjda med. Resultatet av enkäten ska personalen prata om i sina arbetsgrupper. I de fall då resultaten sticker ut på ett negativt sätt i någon grupp, finns resurser att jobba med förbättringar. Sedan flera år tillbaka finns tre personalutvecklare som jobbar med förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete. Det kan handla om till exempel stöd till chefer och grupputveckling. Utöver detta finns en extern företagshälsa med inriktning på rehabilitering och möjlighet att ta in stöd utifrån, om det behövs.

Resultat arbetsmiljöenkäten 2021

På alla områden utom det sista är det flera sammanvägda svar som redovisas under ett område.

Positiva svar: de som fyllt i 4 eller 5

Neutrala svar: de som fyllt i 3

Negativa svar: de som fyllt i 1 eller 2

Arbetsmiljöenkäten är ett verktyg för att chefer och medarbetare tillsammans ska ha möjlighet att analysera och påverka arbetsmiljön. Resultaten ska vara en hjälp i att kunna bedöma om det finns delar i arbetsmiljön där vi behöver lägga extra stort fokus.

Arbetsmiljöenkäten kompletterar det som kommer fram i dialogen om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som idag sker i befintliga forum, som medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Falkenbergs kommun genomför en större mätning av arbetsmiljön varje höst.

Styrning

Positiva svar: 87%

Neutrala svar: 9%

Negativa svar: 3%

Motivation

Positiva svar: 82%

Neutrala svar: 12%

Negativa svar: 6%

Hälsa och arbetsbelastning

Positiva svar: 70%

Neutrala svar: 17%

Negativa svar: 13%

Relationer och samarbete

Positiva svar: 78%

Neutrala svar: 15%

Negativa svar: 7%

Dialog och lärande

Positiva svar: 77%

Neutrala svar: 16%

Negativa svar: 7%

Ledarskap

Positiva svar: 74%

Neutrala svar: 16%

Negativa svar: 10%

Jag rekommenderar andra att arbeta i Falkenbergs kommun

Positiva svar: 79%

Neutrala svar: 16%

Negativa svar: 5%