Skip to main content

Framtid Falkenbergs budget beslutad

Nu är budgeten för 2023-25 beslutad av kommunfullmäktige. I budgeten märks till exempel satsningar på personalens pensioner, ökat fastighetsunderhåll och att satsningen på tidiga samordnade insatser i skolan blir permanent. Dessutom planeras det för ny skola, nya förskolor och ny infrastruktur.

– De satsningar vi gjort på välfärden ligger som en grund i budgeten. Vi gör satsningar så att vi ska nå kommunens mål. Med bättre pensioner blir vi en mer attraktiv arbetsgivare, genom att nå barn med tidiga insatser i skolan bygger vi samhället på lång sikt. Sedan är jag glad över att vi kommer lägga pengar på att rusta upp Doktorspromenaden vid Ätran – det kommer många att ha glädje av, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.

Budgeten når målen för 2023

Budgeten sträcker sig över en period om tre år. Under år ett och två når budgeten kommunens finansiella mål, under tredje året ligger den något under. Kommunfullmäktiges ena finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att soliditeten ska vara 30 procent.

– Det är väldigt svårt att förutsäga framtiden just nu, så det kan ändra sig. Vi kommer att bli påverkade dels av stigande räntor, dels av stigande priser. Det handlar bland annat om byggmaterial till våra investeringar, om mat och om transporter. De här osäkerheterna är en utmaning alla kommuner står inför. För kommuner som ska bygga mycket, och dit hör Falkenberg, kan utvecklingen påverka mer, förklarar William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

För kommunens bolag är resultatet (efter finansiella poster) budgeterat till 39,2 miljoner kronor.

Förändringar i budgetarbetet

Den som sätter sig in i detaljerna i budgeten, kommer att upptäcka några förändringar från förra året.

 • I budgeten används den nyligen beslutade resursfördelningsmodellen. Den innebär att alla nämnder kompenseras när vi blir fler invånare i kommunen, för att täcka de kostnader som uppstår till följd av det. Tidigare har vi enbart gjort justeringar när det till exempel blev fler elever i skolan eller fler brukare inom omsorgen.
 • I budgeten tas också hänsyn till prisförändringar på ett annat sätt än tidigare. Där använder kommunen sig av de bedömningar som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör.

Detta gör vi 2023

Budgeten som beslutats består bland annat av nämndernas rambudgetar. Detaljerna kommer nämnderna att arbeta vidare med under hösten och fatta besluta om i november. I det arbetet kommer nämnderna bland annat att göra en verksamhetsöversyn, som är planerad redan i tidigare års budget. Där ska barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen minska med 0,6 procent och övriga nämnder med 1 procent.

Här är några av de förändringar och satsningar som finns i budgetförslaget:

 • Ökade pensioner enligt det avtal som SKR och facken förhandlat fram (ett avtal som kallas AKAP-KRlänk till annan webbplats). Avtalet innebär att pensionavsättningen ökar från 4.5 procent till 6 procent.
 • Ansvaret för hamnverksamheten flyttas från kommunstyrelsen till kultur- fritids- och kulturnämnden.
 • Seniorkvarteret Trädgården i centrala Falkenberg ska successivt renoveras och byggas ut. Det ansvarar Fabo för.
 • Fler platser inom LSS, både på gruppbostäder och inom daglig verksamhet. LSS har under 2022 flyttats över till kommunal regi och där blir den kvar.
 • Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortsätter och utökar satsningen på tidiga samordnade insatser för barn och unga. Tidigare har det prövats i ett skolområde. Nu ska satsningen permanentas och finnas i alla kommunens fyra skolområden.
 • Kulturskolans verksamhet flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur-, fritids- och tekniknämnden. De får dessutom 1,2 miljoner kronor extra för att minska köerna och utveckla verksamheten.
 • Servicenämnden ska göra nya upphandlingar inom livsmedel och livsmedelstransporter. Det är områden som är påverkade av det osäkra omvärldsläget. När upphandlingarna är klara, får nämnden medel för detta.
 • Servicenämnden får pengar för att arbeta med en ännu säkrare IT-miljö.

Investeringar 2023-2027

I förslaget finns också investeringar som planeras under de kommande fem åren.

Några av investeringarna:

  • Nya Tröingeskolan med två gymnastikhallar. Skolan i Tröingedal ska ha fyra paralleller i årskurs F-9. Skolan planeras bli klar 2025.
  • Ventilationsåtgärder på Tullbroskolan.
  • Bygga om Hertingsskolans kök och matsal (först i slutet av femårsperioden).
  • Ombyggda och nya förskolor ska dels ge plats för nya barn, dels ge plats för färre barn/barngrupp. Ombyggnad planeras i Älvsered 2023. Nya förskolor planeras på Västra Gärdet 2024 och senare i Tröingedal, Glommen och Okome. Därefter, som planen ser ut nu, i Vinberg och Vessigebro.
  • I slutet av perioden planeras för att börja bygga nya Klitterbadet.
  • Upprustningen av lekplatser fortsätter under 2023.
  • Utbyggnad av gator, vägar och grönområden i de nya områdena Skrea Lyckan och Tröingedal.
  • Rusta upp Doktorspromenaden.
  • Gång och cykelväg mellan Vinberg och Ljungby (del av cykelväg mellan Falkenberg och Ullared).
  • Fastighetsunderhållet har fått ökat anslag, från 25 miljoner kronor årligen till 43 miljoner 2023 och därefter 45 miljoner per år.

  Övriga partiers förslag

  På kommunfullmäktige fanns, utöver majoritetens förslag, ytterligare tre förslag. De kom från Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

  Gemensamt för alla partierna är bland annat att de, precis om majoriteten, vill fortsätta och utöka satsningen TSI, tidiga samordnade insatser för barn och unga. Tidigare har det prövats i ett skolområde. Nu ska satsningen permanentas och finnas i alla kommunens skolområden.

  Centerpartiets budgetförslag

  Här är några av förslagen:

  • Göra en satsning mot droger och kriminalitet.
  • Utöver Tröingeskolan vill Centerpartiet fortsätta ha årskurs 7-9 på Söderskolan och bygga nya förskolor i Okome, Glommen, Ätran och Vessigebro.
  • Ta bort kravet på antal barn/barngrupp och i stället låta det vara ett beslut som verksamheten själva kan fatta.
  • Satsning på ökad simkunnighet.
  • Satsning på mötesplatserna för äldre
  • Satning på föreningslivet, framför allt på medel för underhåll av lokaler.
  • Erbjuda närlagad mat från Halland till äldre, tillsammans med regionen och övriga kommuner i Halland.
  • Återinföra satsningen PIO, alltså att utveckla äldreomsorgen med ny teknik.
  • Bygga nya Klitterbadet med 50-metersbassäng i slutet av planperioden.

  Moderaternas budgetförslag

  Här är några av förslagen:

  • Öronmärkta pengar till trygghetskameror, trygghetsbelysning och för ökad vuxennärvaro i skolan.
  • Tidigarelägga upprustningen av förskolorna i Vessigebro och Okome.
  • Prioritera närodlad mat i kommunala upphandlingar.
  • En informationskampanj med fokus på vård- och omsorgsyrken, för att få fler att välja att jobba inom vård och omsorg.
  • Förenkla återvinning för medborgare och ha fler återvinningskärl på offentliga platser.
  • Återigen se över möjligheten att renovera Klitterbadet med bibehållen standard, hellre än att bygga nytt.
  • En extra satsning på transportprogrammet på gymnasieskolan, ett yrke som är efterfrågat i näringslivet.
  • Ett digitalt system för vägförvaltning som kan öka trygghet, underhåll och tillgänglighet för vägar och cykelbanor.

  Sverigedemokraternas budgetförslag

  Sverigedemokraterna vill ha en temporär budget, för att den snabbt ska kunna anpassas efter rådande läge i omvärlden. Några av förslagen är:

   • Ny tjänst som jourhavande skolkurator.
   • Satsningar på trygghetsskapande åtgärder, som kameraövervakning.
   • Extra satsning på kontroller av försörjningsstöd.
   • En satsning på utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen med bristfälliga svenskkunskaper.
   • Se över om kommunen återigen skulle kunna laga maten till äldre med hemtjänst.
   • Låta äldre få ta del av scheman, så att de vet vem som kommer.
   • Satsa pengar på att testa om ungdomar, studenter och pigga pensionärer kan göra en insats inom äldreomsorgen.
   • Utöka friskvårdsbidraget för kommunanställda.
   • Minska partistödet med 20%.
   • Ta bort P-skivan.

   Vad händer nu?

   Under hösten arbetar nämnderna vidare med budgeten inom sin egen verksamhet. 1 januari 2023 börjar budgeten att gälla.

   Vad är en budget?

   Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Det är kommunallagen som styr att en kommun ska upprätta en budget för nästa kalenderår, och en plan som sträcker sig över tre år. Budgeten talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter. I budgeten ska intäkterna överstiga kostnaderna.

   Här finns aktuella samt tidigare års budgetar, årsredovisningar och ekonomiska rapporter.länk till annan webbplats