Skip to main content

Falkenbergs kommun svarar på Ivo-kritik mot särskilda boenden

22 september 2023

Falkenbergs kommun har fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gällande den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver på sina särskilda boenden för äldre. Kritiken kommer efter den tillsyn av särskilda boenden för äldre som myndigheten utfört i alla landets kommuner.

I sin rapport konstaterar Ivo följande brister:

 • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
 • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
 • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt
 • Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

– Vi tar självklart till oss av kritiken. Delar av de brister Ivo belyser är vi medvetna om och arbetar med sedan en längre tid tillbaka. Det pågår flera olika kompetenshöjande insatser i verksamheten, men för flera av dessa punkter finns det inga snabba lösningar. Det är stora frågor som kräver stora insatser, säger Ola Fischer, verksamhetschef för hemsjukvården i Falkenbergs kommun.

– Jag vill dock förtydliga att dessa punkter är övergripande områden som Ivo arbetat utifrån i den här nationella granskningen. Det är mer generella skrivningar som inte bara beskriver bristerna i just vår kommun och jag upplever att det inte ger en helt rättvisande bild av den vård och omsorg vår personal faktiskt bedriver.

Lyfter brister i bland annat kompetens, dokumentation och läkartillgång

I sin granskning av Falkenbergs kommun lyfter Ivo dessa punkter:

 • Den personal som är närmast patienten har inte alltid den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd förändras
 • Det framkommer att sjuksköterskorna ofta eller ibland saknar förutsättningar att bedöma patientens hälsotillstånd på plats när det skulle behövas för att uppnå god vård
 • Tillgången till läkare är ofta eller ibland otillräcklig
 • Vårdplaner saknas och till viss del sker dokumentation inte inom gällande regelverk
 • Ivo konstaterar att det finns brister i personalkontinuiteten bland exempelvis vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor och/eller läkare
 • Ivo anser att det saknas tillräckliga förutsättningar för den vård- och omsorgspersonal som har delegerats arbetsuppgiften att ge läkemedel att utföra denna uppgift på ett patientsäkert sätt
 • Ivo konstaterar att det saknas dokumenterade läkemedelsgenomgångar i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.
 • Patienten ska få inflytande över hur den sista tiden i livet ska bli. Resultatet från brytpunktsamtalet behöver vara känt av den personal som vårdar patienten i livets slutskede
 • Patienter i livets slutskede ska inte behöva avlida i ensamhet.

– Skrivningarna används som sagt i återrapporteringen till flera kommuner. Vissa av dem, till exempel kring vården i livets slutskede, ger sken av att vi grovt missköter uppdraget. Men jag måste säga att vi inte känner igen oss i den bedömningen. Vår bedömning är att vi har en god vård i livets slut och vi är stolta över den vård våra medarbetare bedriver. Vi har delar i arbetet som vi behöver jobba vidare med utifrån de brister som Ivo sett, men som invånare i Falkenbergs kommun kan du känna dig trygg med att du och dina närstående blir väl omhändertagna, säger Ola Fischer. 

Hänger ihop med övergripande nationella utmaningar

Ola Fischer menar vidare att många av de brister som Ivo identifierat i sin granskning hänger ihop med de stora övergripande utmaningar som vård och omsorg i hela landet står inför – och till viss del redan befinner sig i.

– Vi välkomnar att Ivo sätter ljuset på de här utmaningarna. Vi har svårt att rekrytera utbildad personal redan i dag och det kommer blir allt svårare i och med den demografiska utvecklingen som innebär att personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som äldre personer i behov av vård och omsorg. Det påverkar såklart kompetens och personalkontinuitet. Alla kommuner jobbar aktivt med att hitta vägar framåt i detta. Det kan till exempel handla om att anställa personer som är intresserade av vård och omsorg för att sedan möjliggöra att de kompetensutvecklar sig på olika sätt, säger Ola Fischer.

– Det kommer krävas ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att framtidssäkra att verksamheten har personal med rätt kompetens och tillräcklig kunskap i det svenska språket. 

Berör även Region Halland

I några av de utvecklingsområden som Ivo pekar på handlar det också om ett delat ansvar mellan två huvudmän, det vill säga kommunen och regionen.

– Det är till exempel frågor om läkartillgång. Här samverkar vi med regionen och behöver tillsammans med dem bestämma hur vi ska hantera eller förbättra det, säger Ola Fischer.