Skip to main content

En Falkenbergsmodell ska minska stressen inom hemtjänsten

26 januari 2023

Minskad stress och en god arbetsmiljö ska bli resultatet när kommunen nu ska ta fram en Falkenbergsmodell som ska styra arbetet inom hemtjänsten. Inom ramarna för samma uppdrag ska socialförvaltningen även titta på möjligheten att samorganisera hemtjänsten, hemsjukvården och biståndsenheten i syfte att skapa bättre förutsättningar för samverkan.

– Vi ser att de två viktigaste faktorerna i arbetet framåt är tillitsbaserad styrning och en ökad delaktighet bland både medarbetare och brukare. Förvaltningens rapport har satt fingret på att en stor del av den styrning vi har inom hemtjänsten i dag fungerar bra, men att vi behöver jobba med hur vi tillämpar den i praktiken, säger Andreas Engebrethsen, socialnämndens ordförande. 

Ett uppdrag från kommunfullmäktige

I september förra året fick socialnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram åtgärder för att minska eller ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten. I uppdraget ingick det att göra en omvärldsanalys och titta på andra kommuner som lyckats väl med detta.

Förvaltningen valde att fördjupa sig i fyra kommuner som profilerar sig med att inte ha minutstyrning i sin hemtjänstverksamhet: Emmaboda, Stockholm stad, Sundsvall och Västervik. Av dessa fyra kommuner är Sundsvall den som ligger närmast Falkenbergs kommun i sin styrmodell och hur de valt att organisera hemtjänsten.

  • De har hemtjänstutförare i egen och extern regi enligt LOV
  • Biståndshandläggarna beviljar insatser som innehåller schablontider
  • Hemtjänsten får ersättning för beställd tid.                                                    

Sundsvall och Skönsmomodellen

I Sundsvall jobbar man efter Skönsmomodellen. En modell som även Kommunal har lyft fram som ett bra exempel.

I Skönsmomodellen arbetar man teambaserat och tvärprofessionellt inom hemtjänsten. De olika professionerna sitter också nära varandra rent lokalmässigt för att förstärka möjligheten till samarbete. I Sundsvall ser man medarbetarnas delaktighet som en grundpelare för att få en hållbar arbetsmiljö och en personcentrerad vård och omsorg för brukarna, eftersom de är experterna. Synen på ledarskap är att det ska vara tillitsbaserat och inte vara grundat på behov av kontroll.

Tre åtgärdsförslag

Efter dialog med medarbetare i berörda verksamheter så har förvaltningen landat i tre åtgärdsförslag för att minska upplevelsen av minutstyrning i hemtjänsten i Falkenbergs kommun.

  1. Ta fram färre, vidare och mer flexibla schabloner som biståndsenheten kan använda när de beviljar insatser. Detta skulle ge hemtjänsten ett större handlingsutrymme, leda till minskad administration i alla led i organisationen och bidra till att biståndsbeslut och beställningar bättre kan svara upp mot brukarnas skiftande behov över tid.
  2. Utreda möjligheten att organisera hemsjukvården och biståndsenheten så att varje extern utförare och hemtjänstgrupp i egenregin får fasta gemensamma team med sjuksköterska, rehabpersonal och biståndshandläggare
  3. Kunskapen om nuvarande styrmodell (ersättningsmodell, schabloner och planering) varierar inom organisationen. En åtgärd är därför att göra en utbildningssatsning där nuvarande styrmodell presenteras. En samsyn och en gemensam utgångspunkt underlättar den fortsatta dialogen i olika verksamheter och på olika nivåer gällande hur kommunen kan skapa en mer hållbar hemtjänstorganisation.

– Det finns saker vi behöver skruva på helt klart och jag tycker att förvaltningen har gett bra förslag på vilka åtgärder vi behöver vidta i ett första steg. Nu vill vi att de fördjupar sig ytterligare och tar fram en Falkenbergsmodell för vår kommun, säger Andreas Engebrethsen.

– Vi står inför en stor utmaning där antalet äldre i behov av omsorg ökar markant samtidigt som personer i arbetsför ålder inte alls ökar i samma takt. Vi är beroende av att fler väljer att arbeta inom omsorgen. Därför måste vi vara en attraktiv och effektiv arbetsgivare och minska både stress och administration, tillägger han.