Skip to main content

Bra ekonomiskt resultat i tertialrapporten

Nu är den ekonomiska rapporten för kommunens åtta första månader klar. Rapporten innehåller bland annat en ekonomisk prognos för hela året. Kort sammanfattat: resultatet ser bra ut tack vare högre skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 4 oktober den ekonomiska rapporten för årets andra tertial, och har godkänt att den går vidare först till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för beslut.

Händelserikt 2022

Budgeten för i år beslutades i juni 2021. Då började vi se slutet på pandemin och läget började normaliseras, även om det fortfarande var hård belastning inom vissa delar av kommunens verksamheter. Under hösten 2021 ökade priserna på el och bränsle, med ökad inflation som följd. Läget försvårades ytterligare när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Nu är inflationen hög, med högre kostnader för livsmedel och energi, och högre räntor.

Mer skatt och mer statsbidrag än väntat

I kommunen har vi fått större skatteintäkter än vad vi räknade med, eftersom ekonomin i Sverige förbättrats sedan budgeten beslutades. Vi har även fått högre generella statsbidrag än vad vi räknat med. De stigande elpriserna har påverkat kommunen på två sätt – vi har kraftigt ökade kostnader för energi men detta uppvägs till viss del av att våra intäkter från den el vi själva producerar också ökar kraftigt.

Prognosen ser bra ut

Prognosen för kommunen som upprättas i tertialrapporten visar på ett resultat på 202 miljoner kronor för år 2022. Det är 145 miljoner kronor bättre än vad som budgeterats. Kommunkoncernen, det vill säga kommunen inklusive de kommunala bolagen, har en prognos på samma belopp: 202 miljoner kronor. Orsaken är att prognoserna i Falkenberg Energi AB och Falkenbergs bostads AB inte når upp till vad som budgeterats. Periodresultatet januari till augusti uppgår till 223 miljoner kronor i kommunen. Det innebär att vi ser ökade kostnader de sista fyra månaderna.

Det här har vi gjort

Här är några av de områden kommunen arbetat med hittills under året:

  • Anbudsförfarandet för Tröingeskolan är igång. Skolan blir en F-9 skola med fyra klasser per årskurs vilket motsvarar cirka 1 000 elever. Investeringsprojektet är det största i Falkenbergs historia och beräknas vara klart inför höstterminen 2025.
  • Kommunfullmäktige har beslutat om en ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad. Den beskriver hur användningen av mark, vatten och bebyggelse ska se ut 30 år framåt.
  • Ett nytt psykiatriboende med tio lägenheter invigdes i augusti i Stafsinge-Arvidstorp.
  • Kommunen har infört en digital tjänst för visselblåsare där bland anställda anonymt och säkert kan anmäla misstänkta missförhållanden.
  • Socialnämnden har beslutat att starta två nya dagliga verksamheter med totalt 40 platser.
  • Kvarteret Strandbaden och Havsbadsallén har under det senaste året rustats upp och utvecklats.
  • Flera vikariepooler har slagits samman till en gemensam bemanningsenhet under kommunstyrelseförvaltningen.