Skip to main content

Stort överskott för kommunen 2021

Falkenbergs kommuns årsredovisning är godkänd av kommunfullmäktige 26 april. Överskottet är rekordstort, 165 miljoner kronor, men det har sin förklaring. Årsredovisningen presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april.

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunkoncernens uppfyllelse av de politiskt beslutade övergripande målen och kommunens ekonomiska resultat och ställning.

Förenklat kan man säga att redovisningen handlar om vad vi fått för pengarna under året i form av verksamhet och investeringar. Redovisningen ska också visa om kommunen har nått sina mål.

Statsbidrag och skatt gav stort plus

Utöver ett ökat demografiskt tryck i form av ett ökat antal barn, unga och äldre rådde ett ytterst osäkert ekonomiskt läge på grund av pandemin när budgeten för 2021 beslutades i juni 2020. Prognoserna för tillväxten av skatteintäkterna var dystra. Efter att intäkter och kostnader räknats samman visade budgeten ett underskott med 14 miljoner kronor.

Efter att budgeten beslutades i kommunfullmäktige i juni 2020 beslutade staten om stora statsbidrag för att hjälpa kommunerna. Staten fattade också beslut om att ge stora bidrag till företagssektorn vilket gjorde att färre än väntat förlorade sina jobb. Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade mer än vad som prognostiserats. Därför blev skatteintäkterna klart högre än vad vi räknat med i budget.

Bra resultat finansierar våra investeringar

– Överskottet jämfört med budget är 179 miljoner. Det är mycket bra. Liknande stora överskott återfinns i ett stort antal kommuner i Sverige i boksluten för 2021, säger William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Han fortsätter:

– Vi är en stad som växer och det här överskottet gör att vi kan finansiera mer själva och låna mindre för att bygga till exempel nya förskolor och skolor.

Några exempel på investeringar är kunskaps- och kulturcentrum Argus som blivit klart, några av gymnasieskolans byggnader, Eldstadens förskola, en utbyggnad av Kompisens förskola och nya lekplatser. Dessutom gör vi många renoveringar och bygger om på många skolor och förskolor, som Tångaskolans kök.

Det stora överskottet finns nästan uteslutande i kommunen, i bolagskoncernen är resultatet ungefär som vi räknade med i budgeten.

Finansiella målen uppfyllda

Kommunen har två finansiella mål för god ekonomisk hushållning: ett resultatmål på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och ett soliditetsmål på 30 procent.

  • Resultatmålet var budgeterat till -0,5%, men blev 5,7%
  • Soliditeten var budgeterad till 26,9%, men blev 31%

De tre övergripande målen för kommunen är delvis uppfyllda.

– När vi gjorde budget för 2021 så valde vi att ha is i magen och inte göra alltför stora nedskärningar. Jag är glad för att vi tog rätt beslut då och inte sparade på skola och omsorg i onödan. Kommunen har en god ekonomi och det är grunden för en bra verksamhet, säger Per Svensson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Det här händer nu

Årsredovisningen utgör också en viktig grund inför budgetarbetet för 2023.

Fotnot: Detta är en uppdaterad version av en nyhet som publicerades första gången 5 april. Nyheten är uppdaterad med att årsredovisningen är beslutad och med en länk till årsredovisningen.