Skip to main content

Så gick det för kommunstyrelseförvaltningen under 2021

Ett överskott i ekonomin, nöjda medarbetare och tre av fyra uppfyllda målindikatorer enligt kommunens beslutade styrmodell, blev resultatet för kommunstyrelseförvaltningen 2021.

Det är alltså årsredovisningen för kommunstyrelseförvaltningen som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott, som lät den gå vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Fyra målindikatorer

Kommunstyrelseförvaltningen har fyra olika så kallade målindikatorer. Det är till hjälp att se om förvaltningen arbetar mot de mål som politikerna beslutat:

  • Kommunfullmäktige har satt målet att minst 40 % av deltagarna på arbetsmarknadsavdelningens arbetsrelaterade insatser ska gå vidare till studier eller arbete. För helåret 2021 har 38 % har gått vidare till arbete och 7 % till studier.
  • 93 % arbetsgivare är nöjda med det stöd de får från AMA. Detta innebär att målet är uppfyllt även om vi alltid strävar mot 100 %.
  • Sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen har minskat sedan förra året till 3,9 %. Dock är 2021 ett speciellt år – coronapandemin har givit speciella förutsättningar med arbete hemifrån för vissa, och rådet att stanna hemma även med milda symptom.
  • Handläggningstiderna för detaljplaner har från året innan minskat med sju månader till 35 månader 2021. Under året antogs tre detaljplaner. Under året började planverksamheten arbeta på ett nytt sätt för att ge kortare handläggningstider, som beräknas ge tydlig effekt först från och med nästa år. Vi ser en tydlig minskning av handläggningstid från planavtal till antagande, även om det inte riktigt når upp till målet.

Nöjda medarbetare

Enligt arbetsmiljöenkäten har kommunstyrelseförvaltningen en fortsatt god arbetsmiljö. Inom samtliga frågeområden har förvaltningen ett genomsnittsvärde på 4 eller 5 (maxvärdet = 5) och ligger på högre nivå än kommunens totala resultat förutom på området styrning. Det område som visar högst resultat är motivation där medarbetarna uppger att man upplever sitt arbete som meningsfullt.

Ekonomiskt överskott

Totalt redovisar kommunstyrelsen överskott jämfört med budget på 9,8 miljoner kronor, om man inte räknar med affärsverksamheten. Det beror bland annat på deltidstjänster och vakanser som inte varit tillsatta och lägre kostnader av tillfällig karaktär.

Inklusive affärsverksamheten uppgår överskottet till 24,8 miljoner kronor. Det beror dels på att kommunen sålt många tomter, dels på de höga elpriserna. Där har kommunen fått mer än väntat för sin el från Hertings vattenkraftverk och sina fem vindkraftsverk i Lövstaviken, trots att de senare inte levererat lika mycket el som förväntat.

Det här är kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningen är uppdelad på nio avdelningar: kansliavdelningen, arbetsmarknadsavdelningen, plan- och bygglovsavdelningen, ekonomiavdelningen, hållbarhetsavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen, näringslivsavdelningen, HR-avdelningen och utvecklingsavdelningen.