Skip to main content

Kommunen planerar för nya gruppbostäder

Socialnämnden har nu tagit beslut om att begära två förstudier av Fabo avseende etablering av nya gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Även en fastighet i Heberg kan bli aktuell som gruppbostad.

– Under 2020 och 2021 har vi haft en stor ökning av inflyttade ärenden, vilket har gjort att vi nu skyndsamt behöver utöka antalet boendeplatser. I vår långsiktiga planering ligger också byggnationen av en ny gruppbostad i kvarteret Trädgården. Om allt går enligt plan står den klar 2024, säger biträdande socialchef Daniel Johansson.

Våren 2021 fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att ta fram en långsiktig plan för att tydliggöra kostnadsutvecklingen inom LSS. Detta uppdrag ledde till en strategisk handlingsplan. Handlingsplanen beskriver det framtida behovet och är uppdelad i tre delar, där del ett handlar om just bostäder med särskild service.

Behov av fler gruppbostäder

I behovsanalysen framkommer det att det är ett stort underskott av bostäder med särskild service i Falkenbergs kommun och att det finns ett stort behov av att starta nya verksamheter. I dagsläget är det cirka 15 personer som väntar på någon form av bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Med anledning av det har socialnämnden nu tagit beslut om att begära två förstudier av Fabo avseende etablering av gruppbostäder.

– Vi har två olika spår. Det ena handlar om att Fabo ska undersöka möjligheterna att omvandla en del av det tidigare äldreboendet i Vessigebro till en gruppbostad på fem platser. Det andra uppdraget är att de ska undersöka möjligheterna till att bygga en ny gruppbostad i Falkenbergs tätort, säger Daniel Johansson.

Möjligheten till gruppbostad i Heberg undersöks

Sedan tidigare har socialnämnden tagit beslut om att undersöka förutsättningarna för att tillgänglighetsanpassa en fastighet i Heberg så att även den kan omvandlas till en gruppbostad.

– Genom att hålla en bred linje i detta så hoppas vi kunna tillmötesgå det behov som finns relativt snabbt. Målet är att ha en ny gruppbostad på plats innan sommaren, säger Daniel Johansson.