Skip to main content

Fördjupad översiktsplan beslutad av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti om en ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad. Översiktsplanen beskriver hur användningen av mark- och vatten och bebyggelsen ska se ut 30 år framåt utifrån att Falkenberg ska fortsätta vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

– Styrkan i den fördjupande översiktsplanen är att det finns en enighet i hur vi vill att Falkenberg ska fortsätta utvecklas för fortsätta var en kommun som människor vill bo, leva och arbeta i. Vi vill bygga samman staden och skapa möjligheter till möten mellan invånare från olika bostadsområden, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Den fördjupade översiktsplanen har en tidshorisont på 30 år men vissa frågor, som till exempel rör infrastruktur, har en längre tidshorisont än så

Nya bostadsområden och cykelstråk

I den fördjupade översiktsplanen ingår nya bostadsområden i Skogstorp, Stafsinge, Vinberg och Tröingeberg som kommer att få uppemot 300 nya bostäder vardera.

– Fler människor vill bo i Falkenberg därför att vi är en expansiv kommun med hög efterfrågan på bostäder och företag vill etablera sig här. Den fördjupade översiktsplanen stakar ut vägen för hur Falkenbergs stad ska kunna möta upp dessa behov i framtiden, säger Sofia Hedberg Broberg, översiktsplanerare i Falkenbergs kommun.

En omfattande process fram till antagande

Arbetet inleddes under den första halvan av 2019 med tidiga dialoger och samråd med samtliga idrottsföreningar, samfällighetsföreningar, hembygdsföreningar, trossamfund, LRF, Naturskyddsföreningen, Röda korset, Rädda barnen, innerstadsföreningar, UNGFbg, och näringslivet i Falkenberg.

Översiktsplanen ska stödja kommunens vision och övergripande mål

”Vi växer för en hållbar framtid” är den övergripande visionen sedan drygt 10 år tillbaka för Falkenbergs kommun tillsammans med de tre målområdena ”Ett föredöme inom hållbarhet”, ”Välfärd med god kvalitet” och ”Västsveriges starkaste näringsliv”. Den fördjupade översiktsplanen ska stödja visionen och de övergripande målen.

– Falkenbergs befolkning ska växa stabilt och vi ska vara ett föredöme bland svenska kommuner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Våra kommuninvånare ska nu liksom i framtiden leva ett gott liv i hjärtat av Halland, säger Per Svensson.

Ta del av den Fördjupade översiktsplanen för Falkenberg stad:

Här kan du ta del av protokollet: