Skip to main content

Falkenberg utvecklar Skolfam med Förfam – stöd även i förskolan till familjehemsplacerade barn

10 januari 2024

Sedan flera år tillbaka finns Skolfam i Falkenbergs kommun, som är en insats för att stötta familjehemsplacerade barn under deras tid i grundskolan och som visat goda resultat. 2022 började Skolfam-teamet, som första kommun i Sverige, därför att arbeta med projektet Förfam där man provat att inkludera även familjehemsplacerade barn som går i förskolan i Skolfam.

– Vi vet att ju tidigare vi kan fånga upp barnen som behöver stöd, desto bättre blir det. Därför ville vi testa om vi kunde arbeta med barnen i förskolan på liknande sätt som vi gör med barnen i grundskolan. Vi har nu startat Förfam som ett slags pilotprojekt sedan augusti 2022 med två familjehem som har barn i förskoleåldern, och vi har redan kunnat se en positiv förändring hos barnen, berättar Marie Ströbeck som är chef för enheten för barn, unga och familj.

En förebyggande arbetsmodell

Syftet med både Skolfam och Förfam är att förebygga eller komma till rätta med eventuella skolsvårigheter hos barn som är placerade i familjehem. Familjehemsplacerade barn har generellt sett lägre skolresultat än andra barn, och målet är därför att barnen som är med i Skolfam ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.  Detta är i sin tur en skyddsfaktor mot senare problem i livet – forskning visar att riskerna för att barn som varit placerade i familjehem senare får problem med psykisk ohälsa, droger eller kriminalitet halveras om de går ut nian med gymnasiebehörighet.

Skolfam är alltså en förebyggande arbetsmodell där socialtjänst, skola och familjehem samarbetar med fokus på att stärka barnets skolresultat. Skolfam-teamet består av psykolog, specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare, som har ett nära samarbete med barnet, barnets skola och familjehemsföräldrarna.

Enligt resultaten från en enkätundersökning för läsåret 22/23 tycker både familjehemmen, de biologiska föräldrarna och skolan att samarbetet med Skolfam fungerar bra och att det har en positiv effekt på barnens skolgång. Ser man till barnens skolresultat så klarar eleverna i Skolfam i övervägande grad kunskapsmålen i samband med de nationella proven i årskurs 3, och eleverna i årskurs 6–9 har oftast betyg i samtliga ämnen.

Pilotprojektet Förfam

I den ursprungliga modellen för Skolfam har man dock hittills först inkluderat barn från och med grundskolan.

– Förfam är ett sätt att utveckla arbetet med Skolfam och kunna börja ännu tidigare med det förebyggande arbetet redan i förskolan. Vi vet att tidig upptäckt av svårigheter och tidigt riktade insatser är mycket avgörande för om barnen sedan utvecklar några faktiska svårigheter i skolan. Kort sagt handlar det om att ge dessa barn rätt stöd i rätt tid, berättar Niels Töttrup, som är specialpedagog och en del av Skolfam-teamet.

En av anledningarna till satsningen på Förfam var vetskapen om att barnens social- och familjehemssekreterare ofta väldigt tidigt kan se signaler på om ett barns sociala eller språkliga förmågor utvecklas i en annan riktning än förväntat. Evelyn Palenryd är barnsekreterare och hon bekräftar att det kommer kunna göra stor nytta att kunna agera direkt på den kunskap hon och hennes kollegor har om barnets utveckling oavsett hur gammalt barnet är, och eventuellt koppla in Skolfam-teamet.

– Vi ser en stor potential i att inkludera barn redan i förskolan i Skolfam. Flera andra kommuner som är med i Skolfam har liknande tankar, men i Falkenberg är vi längst fram i utvecklingen av detta och att redan ha startat ett pilotprojekt, berättar Evelyn Palenryd.

Inte alla som behöver hjälp får det idag

Karin Norin är psykolog i teamet, och hon berättar att arbetet med Förfam till stora delar använder samma riktlinjer och manualer som Skolfam. Utgångspunkten är fortfarande samarbetet mellan familjehem och skola utifrån de observationer man gör om barnets mående och kunskapsmässiga utveckling.

– I Förfam lägger vi ännu större fokus på att försöka förstärka och uppmuntra det barnet faktiskt kan, och jobba vidare utifrån det. Både familjehemmen och förskolorna som varit med i pilotprojektet är väldigt positiva, och tycker att projektet både lett till utveckling åt rätt håll för barnen och en förbättrad relation mellan familjehemmet och skolan, berättar Karin Norin.

Hon lyfter dock också det faktum att behovet av stöd från Skolfam och Förfam är större än vad teamet hinner med.

– Även om vi har en naturlig förändring av vilka barn vi arbetar med eftersom de blir äldre och förhoppningsvis går vidare till gymnasiet, så har vi just nu en kö av familjehem med barn i skola och förskola som hade velat ha vårt stöd men där vi inte har tillräckligt med resurser för att hjälpa till.

Utökade resurser till Skolfam i socialnämndens budget

I socialnämndens budget för 2024–2026 så tilldelas Skolfam 0,4 miljoner kronor för att fortsätta med den nuvarande organisationen under 2024 och ytterligare 0,4 miljoner kronor för att kunna utöka organisationen till 2025. Det innebär att socialförvaltningen från 2025 kommer att kunna ha en heltidsanställd psykolog som jobbar med Skolfam tillsammans med personal från barn- och utbildningsförvaltningen. Detta ska bland annat bidra till att minska kön till Skolfam och kunna ge alla familjehemsplacerade barn likvärdig tillgång till stödet.

– Vi i familjehemsgruppen är så glada över att vi kommer kunna erbjuda det stöd som Skolfam ger till fler av våra familjehemsplacerade barn. Antalet placerade barn har ökat genom åren, och vi är mycket nöjda med att Falkenbergs kommun väljer att satsa på mer Skolfam-stöd så att alla placerade barn kan få ta del av det, avslutar Marie Ströbeck.

Mer om Skolfam

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Sedan 2013 är Stiftelsen Allmänna Barnhuset nationell samordnare för Skolfam, och arbetet drivs i samverkan mellan utbildnings – och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Idag är 21 kommuner anslutna till Skolfam.

Du kan läsa mer om Skolfam på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats.