Skip to main content

Beslutade uppdrag inför budgeten 2024-26

17 Maj 2023


På kommunstyrelsen fattade politikerna beslut om att godkänna budgetförutsättningarna inför arbetet med kommunens budget 2024-26, som ska beslutas i november. Kommunstyrelsen fattade dessutom beslut om ett antal områden som nämnder och bolag ska se över.

De senaste åren har kommunen fattat beslut om budgeten i juni, men från och med i år har arbetet med budgeten förändrats och beslut fattas först i november. För att kunna fatta bra beslut, tittar politikerna i god tid hur läget ser ut för kommunen, till exempel hur mycket skatteintäkter vi kommer få och hur omvärldsläget med ökande kostnader kommer att påverka oss. Detta var något politikerna diskuterade på kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 maj.

Uppdrag inför budgetarbetet

Under kommunstyrelsens möte 16 maj fattade politikerna beslut om att utgå från förutsättningarna, men de gav också nämnder och bolag i uppdrag att se över olika områden inför arbetet med budgeten:

  • Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har sedan tidigare uppdrag att effektivisera 0,6% 2024. Nu fick de i uppdrag att förbereda för att öka den effektiviseringen till 1 %. De kommer då vara på samma nivå på de effektiviseringskrav som sedan tidigare ligger på övriga förvaltningar.
  • Se över vilka nya byggnader och andra projekt (det som kallas investeringar på budgetspråk) som är på gång de närmaste åren, för att se om något kan vänta till senare. Detta gäller inte byggen där arbetet redan är igång. Nya förslag för 2024 ska inte lämnas in alls om det inte är helt nödvändigt.
  • Kommunens helägda bolag med avkastningskrav ska göra åtgärder så att de når det kravet.
  • Barn- och utbildningsnämnden ska analysera gymnasieskolan, utifrån perspektiven kvalitet och resursförbrukning*, där Falkenbergs kvalitet i förhållande till vad verksamheten kostar visar ett lägre resultat än jämförbara kommuner.
  • Barn- och utbildningsförvaltningsnämnden ska analysera hur mycket kostnaden per elev minskar när Tröingeskolan öppnar. Nämnden ska se både på kort och lång sikt.
  • Socialnämnden får i uppdrag att analysera hur mycket kostnader per omsorgstagare minskar när seniorkvarteret Trädgården öppnar. Nämnden ska se både på kort och lång sikt.
  • Nämnder och bolag ska inte lämna nya förslag som innebär ökade ambitioner för 2024, om det inte gäller sådant som beslutats i lag.

Vad händer nu?

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om budgetförutsättningarna och då tar arbetet vid i nämnderna, som fattar beslut omförslag till budgetunderlag i augusti. I september sker analys och budgetberedning och i november fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget. Nämnderna fattar beslut om sina interna budgetar i december. Från och med 1 januari 2024 gäller den nya budgeten.

*För att mäta kvalitet i förhållande till vad verksamheterna kostar använder vi något som kallas effektivitetsindex. Det är en metod som mäter nyckeltal inom kvalitet och ekonomi och ställer dem i relation till varandra. Den används av Sveriges kommuner och regioner för att det ska gå att jämföra kommuner med varandra.