Skip to main content

Beslut efter tillsyn av Okome skola

I juni 2022 genomförde Skolinspektionen en tillsyn på Okome skola. I den rapport Skolinspektionen nu överlämnat till barn- och utbildningsnämnden framgår att det funnits brister i skolans arbete med studiero, kränkande behandling, särskilt stöd och långvarig frånvaro.

- Det som framkommer i Skolinspektionens tillsyn bekräftar det vi själva har sett och tagit på stort allvar. Sedan i våras pågår det ett utvecklingsarbete på Okome skola för att komma till rätta med bristerna, säger Christin Lund, verksamhetschef för grundskolan i Falkenbergs kommun och fortsätter:
- Vi kommer nu att se över om vi behöver justera eller komplettera det pågående utvecklingsarbetet utifrån tillsynsrapporten.

I det beslut som finns i tillsynsrapporten ålägger Skolinspektionen Okome skola att säkerställa att de rutiner som finns för hantering av studiero, kränkande behandling, särskilt stöd och frånvaro är kända och efterlevs av all personal.
- Det finns en stark vilja hos rektor och personal på skolan att förbättra verksamheten så vi blickar framåt och fortsätter vårt utvecklingsarbete, säger Christin.