Skip to main content

del av Vesslunda 1:7 – bostäder

Kommunstyrelsen gav den 9 november 2010 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 13 juni–11 juli 2024. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av 6 stycken villatomter. Vidare är ett syfte med planförslaget att säkerställa dagvattenhantering inom naturmark och en ny lokalgata.

Planområdet

Planområdet är beläget i Vesslunda cirka 14 km söder om Falkenberg tätort på den södra kusten i närheten av Suseån. 

Området angränsar i norr och väster av Suseån, i öster av befintlig bebyggelse. I söder finns jordbruksmark och en luftledning. Planområdet är cirka 15 000 kvm (1.5 hektar) stort.
Marken inom planområdet ägs av privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Samrådsmöte hölls som öppet hus onsdagen den 19 juni 2024 kl. 16.30- 19.00 i lokal Falken, ingång från Kuben, Rådhustorget, vån 2, då det finns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget. Hiss finns.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Nadja Ricklund
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer