Skip to main content

Ullared 2:205 del av, m fl – verksamhet

Kommunstyrelsen gav den 15 september 2020 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för fastigheten Ullared 6:3 (Ängaberg) (§ 242). Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bebyggelse och verksamhet. Vid ett beslut den 17 oktober 2023 minskade området till att främst beröra fastighet Ullared 2:205.

Status

Nu förbereder vi området för uppdraget inför planområdets framtida utformning. Området har minskat från ursprungsbeslutet till att beröra främst fastighet Ullared 2:205. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet ligger i den nordöstra kvadranten av Ullared. Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Maria Carlsson
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer