Skip to main content

Tröinge 2:23 – bostäder

Kommunstyrelsen gav den 12 september 2017 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Tröinge 2:23 för utökat antal bostäder (§ 216). Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder än vad som finns på fastigheten i dagsläget. Syftet är också att säkra möjligheten till lek och andra rekreations- och naturvärden.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen för Tröinge 2:23.

Planområdet

Planområdet är beläget i Tröingeberg i norra delen av Falkenberg stad, cirka 2 km från stadskärnan och 1,5 km från järnvägsstationen. Marken ägs av Falkenbergs Bostads AB.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer