Skip to main content

Tånga Parkstad – bostäder och stadsdel

Kommunstyrelsen gav den 10 september 2013 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Tånga Parkstad som inleds med framtagande av ett planprogram (§ 190).

Status

Planprogrammet för Tånga Parkstad genomfördes under sommaren 2015 där inkomna synpunkter sammanställdes i en programsamrådsredogörelse, som antogs av kommunstyrelsen den 10 november 2015 (§ 272). Planprogrammet är övergripande och redovisar förslag till strukturer och koncept. Vissa frågeställningar behöver fördjupas till kommande detaljplaneprocesser. Just nu förbereder vi planen för Tånga Parkstad inför samrådsskede där det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Detaljplanens syfte

Tånga Parkstad utgör en ny pusselbit i Falkenbergs stadsstruktur. Området, det före detta vägreservatet Tångaleden/ Garvareleden, förväntas få en egen tydlig identitet med stadsmässig bebyggelse i ett vidsträckt parklandskap.

Planområdet

Planområdet ligger i centrala Falkenberg. Marken ägs till större delen av Falkenbergs kommun samt av en mindre markägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Här hittar du planförslaget och kompletterande handlingar.

pdf Planprogram (6.03 MB)

pdf Förslag på bebyggelse (1.49 MB)

pdf Förslag på grönstruktur (1.24 MB)

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen förväntas handläggas med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Gustav Johnsson
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer