Skip to main content

Skrea 5:3 m fl – ändring detaljplan

Kommunstyrelsen gav den 16 augusti 2022 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen med syftet att anpassa planbestämmelserna till verksamheten (§ 188).

Status

Nu förbereder vi ändring av detaljplanen för Skrea 5:3 m fl inför samrådsskede där det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Området ligger i de södra delarna av Falkenbergs stad. Marken ägs av en privat fastghetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Fredrik Bergqvist
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer