Skip to main content

Skrea 18:1 m fl – bostäder Ringsegård

Kommunstyrelsen gav den 15 januari 2019 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Skrea 18:1 m fl för bostäder (§ 18). Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för mer bostäder i Skrea-Ringsegårdsområdet.

Status

Nu förbereder vi Skrea 18:1 m fl inför planområdets framtida utformning. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Området är på cirka 12,9 ha och ligger i de södra delarna av Falkenbergs stad, utmed Strandvägen. Området är en förlängning av befintliga bostadsområden i Ringsegård och består av jordbruksmark. Marken ägs av en privatperson.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Sigrid Boëthius Väärt
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer