Skip to main content

Serum 9 m fl – bostäder centrum

Detaljplanen för Serum 9 m fl ska möjliggöra flerbostadshus och reglera befintlig villabebyggelse samt planlägga befintlig mark som allmän platsmark. 

Status

Detaljplan för Serum 9 m. fl. antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2022 (§12). Detaljplanen har därefter överklagats och är upphävd. Vi kommer att starta upp planarbetet på nytt. 

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är cirka 2 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun, Falkenbergs Bostads AB samt privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådsskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer