Skip to main content

Långås 2:11 m fl – bostäder och verksamhet

Kommunstyrelsen gav den 16 mars 2021 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ett planförslag med huvudsyfte att pröva förutsättningar för bostäder och utvecklande verksamheter (§ 81).

Status

Nu förbereder vi detaljplanen för Långås 2:11 m fl inför samrådsskede där det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är beläget cirka 1 mil norr om Falkenbergs centralort. Marken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föväntas handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §).

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Gustav Johnsson
Planarktiekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer