Skip to main content

Hjortsberg centrum norra, Rybäcken 1 m fl – bostäder/verksamheter

Kommunstyrelsen gav den 11 oktober 2016 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete för Rybäcken 1 m fl, vid Hjortsbergs centrum norra (§ 291). Huvudsyftet är att se över gällande detaljplans reglering för att skapa möjligheter för verksamheter och bostäder.

Status

Tillsammans med inblandade exploatörer förbereder vi planområdets framtida utformning. I ett senare samrådsskede kommer det att finnas möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet ligger vid södra delen av Kristineslätt, vid Hjortsberg öster om Falkenberg stad och söder om Ätran. Området ligger ca 3 km från Falkenbergs centrum. Marken inom planområdet ägs till viss del av Falkenbergs kommun och av privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet föreslås handläggas med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vi frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer