Skip to main content

Äspelunda 7:1 – bostäder

Kommunstyrelsen gav den 15 mars 2022 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med syfte att pröva förutsättningarna för bostadsändamål (§ 76).

Status

Nu förbereder vi Äspelunda 7:1 inför planområdets framtida utformning. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är cirka 90 000 kvadratmeter och är beläget i Vesslunda, vid Suseån, en dryg kilometer nordost om samhället Långasand. Marken inom planområdet är privatägd.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Hanna Emenius
0346-88 60 00 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer