Skip to main content

Här hittar du kommunens översiktplan och fördjupade översiktsplaner. Översiktsplanen ska ge oss svar på hur vårt framtida Falkenberg ska se ut. Den ska också visa oss hur vi kan växa hållbart för att nästa generation falkenbergare ska kunna leva och bo lika bra som vi gör idag.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en strategisk plan som omfattar hela Falkenbergs kommun. Den ska visa hur vi vill använda mark och vatten 15-20 år framåt i tiden. Att ha en översiktsplan är obligatoriskt för alla kommuner. I Falkenberg är det kommunens planenhet som ansvarar för översiktsplaneringen.

Översiktsplanen ska behandla:

  • grunddragen i mark- och vattenanvändningen
  • allmänna intressen
  • miljö- och riskfaktorer
  • hur riksintressen ska tillgodoses

Översiktsplanen ska belysa de motstående intressen som kan finnas och i möjligaste mån sammanväga dessa så att en god helhetslösning kan erhållas. Översiktsplanen ska konsekvensbeskrivas. Översiktsplaneringen kan fungera som ett miljöpolitiskt instrument och ska bidra till att främja en hållbar utveckling av samhället.

Så tas en översiktsplan fram

När en översiktsplan tas fram är det många och stora frågor som tas upp. Det är många människor som berörs och många intressen som ska samsas. Det är inte bara människor som bor, verkar i och besöker kommunen som berörs, utan också statliga och regionala intressen. Och inte minst kommande generationer och den framtida livsmiljön. Planen kan även ses som en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationellt slag kan beaktas och tas tillvara.

Materialet sammanställs sedan och presenteras med hjälp av kartor och beskrivande text. Därutöver finns underlagsmaterial, inventeringar och statistikuppgifter som ger ett samlat kunskapsunderlag.

Synpunkter från allmänheten och andra myndigheter på översiktsplanen samlas i samrådsredogörelse och utlåtande.

Ta del av gällande översiktsplan

Översiktsplan 2.0 är Falkenbergs kommuns gällande översiktsplan och den vann laga kraft den 27 juni 2014. Den beskriver hur vi vill att kommunens fysiska miljö ska utvecklas långsiktigt och vad vi behöver prioritera för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den omfattar hela kommunen och visar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

pdf Översiktsplan 2 0 del I – ställningstagande (7.61 MB)

pdf Översiktsplan 2 0 del II – fokusunderlag (7.49 MB)

pdf Översiktsplan 2 0 del III – konsekvensbeskrivning (1.04 MB)

pdf Översiktsplan 2 0 – Länsstyrelsens granskningsyttrande (3.54 MB)

Översiktsplan 2.0 aktualitetsprövades under hösten 2019 och den beslutades att vara fortsatt aktuell men med några mindre ändringar. Du hittar ändringarna i avsnitt 9.

pdf Översiktsplan 2 0 – underlag för aktualitetsprövning (5.75 MB)

Programmet som togs fram till den nya översiktsplanen var det första steget i arbetet med översiktsplanen och beskriver förutsättningarna och inriktningen på planarbetet som utmynnade i den nu antagna planen. Samråd om programmet avslutades och yttranden och synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse som behandlades av kommunstyrelsen och skickades ut till de som anmält att de ville ta del av den.

Planeringsstrategi – en del av den kontinuerliga översiktsplaneringen

Som kommun måste vi hålla vår översiktsplan aktuell. Därför har vi en planeringsstrategi som hjälper oss att arbeta kontinuerligt med översiktsplaneringen. Genom planeringsstrategin kan vi bedöma vilka delar av översiktsplanen som är aktuella utifrån till exempel nya lagkrav, nya nationella mål eller en förändrad politisk vilja.

Falkenbergs kommuns planeringsstrategin fastställdes den 23 april 2024.

Planeringsstrategi för Falkenbergs kommuns översiktsplanering

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen och ger en mer detaljerad beskrivning av hur mark och vatten ska användas inom ett visst geografiskt område.
 
Den fördjupade översiktsplaner görs främst inom områden som kräver en mer detaljerad redovisning av mark- och vattenområdena. Detta krävs exempelvis ofta i stadsdelar, kustområden eller inom komplexa kulturlandskap.

Ett vägledande dokument

Den fördjupade översiktsplanen är likt översiktsplanen ett vägledande dokument för den kommande planeringen men inte juridiskt bindande. Den ska läsas och tolkas tillsammans med översiktplanen.

Planbeskrivning för de fördjupade översiktsplanerna

Varje fördjupad översiktsplan har en planbeskrivning. Klicka på ett område för att ta del av planbeskrivningen.

Kontakt

Sofia Hedberg Broberg
Översiktsplanerare
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer