Skip to main content

Fördjupad översiktsplan för Falkenberg stad

Det finns en fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad. Till Falkenbergs stad räknas i detta sammanhang Falkenberg, Skogstorp, Vinberg, Vinbergs kyrkby, Skrea och Ringsegård.

Planen beskriver hur bebyggelsen och mark- och vattenanvändningen ska se ut 30 år framåt med utgången att Falkenberg ska fortsätta vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenberg stad antogs av kommun­fullmäktige den 30 augusti 2022.

Så här får du koll på planen

Den fördjupade översiktplanen är digital och du kommer åt den via vår webbkarta. Webbkartan lämpar sig bäst att besöka via en dator eftersom kartan kräver en del datorkraft och är smidigare att se med en större skärm.

Öppna den fördjupade översiktsplanen i kommunens webbkarta

Läs planen på webben

Du kan också gå till vår gamla webbplats Falkenberg växer där alla områden ligger som egna webbsidor. Den webbplatsen är under avveckling, men den fördjupade översiktsplanen ligger kvar där ett tag till.

Se den fördjupade översiktsplanen som webbsidor (öppnas i ny flik på tema.falkenberg.se)

Ta del av allt bakgrundmaterial (tema.falkenberg.se)

Läs planen som dokument

pdf Fördjupad översiktsplan för Falkenberg stad (7.79 MB)

Andra planhandlingar:

pdf Antagandehandling (211 KB)

pdf Länsstyrelsens granskningsyttrande (393 KB)

pdf Miljokonsekvensbeskrivning (7.58 MB)

Vad händer där du bor?

Via länkarna nedan kan du läsa om specifika områden i staden och hur de kan utvecklas i framtiden. Du kan också se enklare kartbilder över områdena.

Notera att du hamnar på vår gamla webbplats Falkenberg växer när du klickar på länkarna.

Arvidstorp

Centrum
 
Herting, Slätten, Hjortsberg och Skrea strand
 
Hamnområdet
 
Ringsegård
 
Skogstorp och Smedjeholm
 
Skrea och Ågård
 
Stafsinge
 
Stålagård
 
Torebo, Torsholm, Hässlås och Hällerup
 
Tånga
 
Vinberg, Vinbergs hed och Vinåns dalgång
 
Västra gärdet
 
Västra Tröinge, Tröingeberg och Tröingedal
 
Östra gärdet och Fajans

Falkenberg Växer

Kartbilderna har olika färger som kan göra det enklare att tyda dem. 

Befintliga bostadsområden (Ljusrosa)

Befintliga bostadsområden där förtätning kan vara möjlig ett pröva (enstaka fall).

Förtätningsområden bostadsbebyggelse (Mörkrosa)

Områden där förtätning av bostadsbebyggelse är lämplig.

Sammanhängande bostadsbebyggelse (Orange)

Utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat

Grönstruktur (Grön)

Parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas.

Mångfunktionell bebyggelse (Brun)

Utbyggnadsområden för i huvudsak verksamheter så som kontor, kommersiell och offentlig service, besöksanläggningar och andra verksamheter som inte är störande för sin omgivning. Eventuell handel är exempelvis så kallad sällanköpshandel, Busines to Business – handel eller dylikt. Dock ej livsmedel. Det kan även innefatta lokaler för hantverksföretag eller mindre verkstäder. Innefattar inte tyngre storskalig industri med större omgivningspåverkan. Inslag av bostäder kan prövas.

Verksamheter och industri (Blått)

Verksamheterna i den här användningen är störande för omgivningen på något sätt och är inte förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.

Befintliga verksamhetsområden (Grått)

Befintliga verksamhetsområden där förändringar kan ske inom området men inte själva inriktningen på området som även fortsatt är tänkt för verksamheter

Areell näring (Ljusgul)

Område som främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, till exempel besöksnäring, där lokaliseringen bygger på placeringen i ett jordbrukslandskap Där förekommer även bostadsbebyggelse som har en anknytning till jordbruket samt obrukad mark (impediment) förekomma.

Vatten (Vitt)

Vattenområden med högt bevarandevärde med stort värde för hela ekosystemet i havet. Området är ekologiskt känsligt och ska skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som skadar naturvärdena. Generellt är botten på grundare vatten än 6 meter speciellt värdefullt som yngelkammare för livet i havet.