Skip to main content

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten

Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten beskriver hur den framtida utvecklingen av markanvändningen längs med området kan se ut. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Strand i bukt med ljungplantor, stenar och gräs i förgrunden (Ugglarp strand)

Huvudsyftet med planen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Den fördjupade översiktsplanen pekar bland annat ut områden där skolor, förskolor och bostäder skulle kunna byggas i framtiden. Även områden som är särskilt viktiga för olika typer av verksamheter, till exempel industri och jordbruk, är utpekade.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2018. Efter överklagande till Förvaltningsrätten vann den laga kraft 3 januari 2020.

Ett viktigt vägledande dokument

Den fördjupade översiktsplanen är ett vägledande dokument som har stor betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings- och bebyggelsefrågor. Den är inte juridiskt bindande men har betydelse när detaljplaner prövas i högre instanser.

Den fördjupade översiktsplan för kusten syftar till att mer detaljerat än i översiktsplanen avväga de bevarande- och exploateringsintressen som finns i kustområdet. Syftet med en sådan avvägning är att ge stöd i planeringen för en hållbar samhällsutveckling där kustens höga värden bevaras och nyttjas i strävan att även fortsatt utgöra en attraktiv miljö för boende, verksamheter och besökare. Perspektivet är 20 år framåt.

Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten är en del av Översiktsplan 2.0.

Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner

Falkenberg Växer