Skip to main content

Ullared 2:2 m fl – motell och verksamhet

Detaljplanen för Ullared 2:2 m fl ska möjliggöra bebyggelse av cirka 60 lägenheter för motellverksamhet. Detaljplanen ska även förbättra trafikförhållandena inom planområdet. För ökad flexibilitet möjliggör den även för detaljhandel i bottenplan inom byggrätten närmast Göran Karlssons väg. 

Status

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 26 september 2023 (§ 131). Länsstyrelen beslutade att överpröva detaljplanen och kommunen arbetar just nu med att ta fram nya underlag.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Ullared och är cirka 1,2 ha stort. Det ägs till största delen av Gekås AB och Falkenbergs kommun samt av privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Ullared S:3, S:11, S:13, S:15 och GA:1, GA:3. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. 

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Love Persman
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer