Skip to main content

Kvalitet och utveckling inom vård och omsorg och socialtjänst

Kommunen står inför en rejäl utmaning i och med det som brukar kallas den demografiska utvecklingen: att vi blir allt fler äldre i samhället i behov av vård, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Denna utveckling leder både till ökade kostnader och högre krav på våra välfärdstjänster.  

– För att möta denna utmaning behöver vi jobba smartare. Vi behöver ha rätt person, på rätt plats, vid rätt tillfälle. Vi behöver helt enkelt använda kompetensen hos våra medarbetare på rätt sätt. Vi behöver hitta alternativa lösningar där detta är möjligt. Kan vi automatisera en arbetsuppgift, eller arbeta på ett sätt som frigör resurser utan att kvalitén försämras, så ska vi göra det, säger Martina Lund, biträdande socialchef.

Fokus på både falkenbergare och medarbetare

Att effektivisera våra arbetssätt handlar om att kunna möta behoven hos falkenbergarna på ett bra sätt. Det är också ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Förändringar kan gynna brukarna, medarbetarnas arbetmiljö, eller båda delarna.

På denna sida kan du följa några av de utvecklingsprojekt som sker inom socialförvaltningens verksamheter. Du kan också läsa om olika arbetssätt som vi redan infört samt hur vi jobbar med uppföljning av våra verksamheter. 

Martina Lund, biträdande socialchef