Skip to main content

Har du bestämt dig för att starta ett tillfälligt boende, till exempel ett vandrarhem eller bed & breakfast? Eller för att utöka befintlig verksamhet? Då är det en del att tänka på. På den här sidan hittar du information om tillfälliga boenden.

Vad menas med tillfälliga boenden?

Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser och bed & breakfasts. Det är alltså lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning. Ibland delar gäster på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Vid vissa tillfälliga boenden erbjuds även mat. Behovet av ett väl fungerade arbete med att hålla god hygien är därför stort, både när det gäller boendet i sig och när det gäller hantering av livsmedel. Även andra lagar och bestämmelser påverkar verksamheten, ibland kan bygglov krävas och det är viktigt att lokalerna utformas på ett ur brandskyddssynpunkt acceptabelt sätt.

Lagar och aktörer

Tillfälliga boenden berörs av en mängd lagar och regler. Det är du som verksamhetsutövare som är skyldiga att känna till vilka bestämmelser som berör din verksamhet och ansvarar för att de följs. På den här sidan ger vi exempel på aktörer och lagar som kan beröra din verksamhet. Det är inte en komplett lista utan ett axplock av aktörer och lagar. Listans fokus ligger på de bestämmelser som omfattar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbetsområde.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Den lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbetsområde som i första hand omfattar ditt tillfälliga boende är miljöbalken, och om du har mathantering, livsmedelslagen.

Miljöbalken

Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken är en övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan. Den är tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för miljöbalkens mål. Miljöbalken omfattar de handlingar/åtgärder som utförs av såväl privatpersoner som av verksamhetsutövare.

Anmälan och tillsyn

Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Däremot finns krav på exempelvis lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken med tillhörande regler. Vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över tillfälliga boenden. Tillsynen syftar till att kontrollera att gällande regler följs. Tillsynsbesök kan antingen vara återkommande eller på grund av att vi har fått in klagomål på boendet. Om vi upptäcker brister kan vi besluta om att dessa ska åtgärdas. Eftersom ändringar i lokalens utformning ofta är lättast att göra innan verksamheten startat (eller i startskedet) kan du kontakta oss innan du startar ditt tillfälliga boende. På den här sidan hittar länkar där du kan läsa om utformning och drift av tillfälliga boenden utifrån reglerna i miljöbalken med dess tillhörande bestämmelser.

Observera att andra åtgärder som krävs för att det tillfälliga boendet ska fungera kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Exempelvis krävs tillstånd för att anlägga enskild avloppsanläggning och anmälan för att inrätta en värmepump i berg, jord eller vatten samt bassängbad eller vissa hygieniska behandlingar.

Utöka befintlig verksamhet?

En utökning av din befintliga verksamhet kan kräva en anmälan till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller till andra myndigheter. Det kan handla om utökning med exempelvis spaavdelning (t.ex. bubbelbad), fotvård eller massage. Utökad verksamhet kan även innebära mer tillsyn från oss, liksom ökat krav på kunskap om verksamheten.

Om det finns planer på att utöka en befintlig verksamhet så råder vi dig att kontakta oss och andra relevanta myndigheter för vägledning i god tid innan planerad åtgärd.

Livsmedelslagen

Målet med livsmedelslagstiftningen är att alla livsmedel som säljs eller serveras ska vara säkra för konsumenterna. Du som har regelbunden hantering av mat ska anmäla din verksamhet för registrering till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Du behöver anmäla minst två veckor innan verksamheten påbörjas. Om anmälan inte sker i tid finns risk för straffavgift. Vår kontroll av ditt kök och din hantering av livsmedel sker först efter att du har startat din verksamhet. Tillfälliga boenden utan mathantering men med egen dricksvattentäkt och fler än åtta bäddar behöver också göra en anmälan. Läs mer på sidan Registrera livsmedel och dricksvatten och Regler om livsmedel.

Andra förvaltningar inom Falkenbergs kommun

Observera att även andra myndigheters arbetsområden kan beröra din verksamhet. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att du har den kunskap du behöver för att leva upp till lagstiftningens krav.

Bygglovsavdelningen

Bygglov krävs enligt plan- och bygglagen för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller inreda byggnader för annat ändamål än det som de har bygglov för. Kontakta kommunstyrelseförvaltningens bygglovsavdelning för ytterligare information.

Socialförvaltningen (försäljning av tobak, serveringstillstånd m.m.)

Om verksamheten är tänkt att inkludera servering av alkohol eller försäljning av tobak kan tillstånd eller anmälan behöva göras. Kontakta socialförvaltningens tillståndshandläggare för mer information.

Aktörer utanför kommunen

Observera att även andra aktörers arbetsområden kan beröra din verksamhet. Det är du som Verksamhetsutövare som ansvarar för att du har den kunskap du behöver för att leva upp till lagstiftningens krav.

  • Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljölagen)
  • Polismyndigheten (Lagen om hotell- och pensionatsrörelse m.m.)
  • Räddningstjänsten Väst

Beroende på boendet omfattning kan verksamheten även behöva ansökan om tillstånd, göra en anmälan eller vidta åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor. Kontakta Räddningstjänsten Västlänk till annan webbplats för mer information.

Ytterligare information finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsidalänk till annan webbplats.