Skip to main content

Egenkontroll tillfälligt boende

För att motverka och förebygga skador på människors hälsa och miljö behöver du med tillfälligt boende bedriva egenkontroll. På den här sidan hittar du information om och exempel på innehåll av egenkontroll.

Du som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt har enligt miljöbalken en skyldighet att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Det kallas för att bedriva egenkontroll. Målet med egenkontrollen är att verksamhetsutövaren ska upptäcka och åtgärda problem innan de hinner orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Du som verksamhetsutövare ska kunna din verksamhet.

Genom att bedriva egenkontroll och vara noga med att dokumentera när och hur exempelvis städning eller vattenanalyser genomförs kan du visa att din verksamhet uppfyller de krav som ställs på dig. Genom att skriva ner rutiner blir det dessutom lättare att kontrollera vad som ska göras.

Exempel på egenkontroll för tillfälligt boende

Exempel på vad egenkontroll för tillfälligt boende kan innehålla:

  • Rutiner för städning, tvätt och skötsel av bäddutrustning. Hur ofta städas lokalerna? Vilka moment ingår? När och hur sker storstädning?
  • Rutiner för kontroll av dricksvattnets kvalitet och varmvattnets temperatur. När tas dricksvattenprov? Hur säkerställs att legionellabakterier inte växer till i vattensystemet?
  • Rutiner för att följa upp synpunkter på boendet från gäster, inklusive uppföljning av resultatet av vidtagna åtgärder. Vad var klagomålet? Vilka åtgärder vidtogs?
  • Rutin för regelbunden kontroll av en eventuell avloppsanläggning.
  • Kontroll av hur stora mängder rengörings- och tvättmedel som används. Rutin för hur medlen ska väljas (produktvalsprincipen).
  • Ansvarsfördelning inom personalen. Vem är ansvarig för att städkemikalierna förvaras säkert? Vem är ansvarig för att städningen sker på rätt sätt?

Observera att detta är förslag på vad som kan omfattas. Det är du i egenskap av verksamhetsutövare som är ansvarig för att upptäcka och åtgärda eventuella risker eller problem.

Kom ihåg att spara alla analysresultat, myndighetsbeslut och andra dokument som kan vara av betydelse för verksamheten. Vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan i vår tillsyn komma att fråga efter hela eller delar av din egenkontroll.