Skip to main content

Vatten och avlopp vid tillfälligt boende

Här hittar du information om vatten och avlopp vid tillfälligt boende. Legionella är en typ av bakterie som kan växa i vatten och orsaka sjukdom. Risk för tillväxt är hög om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Förebyggande åtgärder behövs för att undvika problem.

Vatten

Vattenkvalitet

Kommunalt vatten kontrolleras regelbundet av vattenverket.

För enskild vattenförsörjning (enskilda brunnar) används ofta obehandlat grund- eller ytvatten. Vattnet kan innehålla ämnen som är nyttiga eller oönskade, naturligt förekommande eller föroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter. Ansvaret för att den enskilda brunnen sköts och att vattnet från den håller god kvalitet ligger hos brunnens ägare eller hos verksamhetsutövaren.

Kontroll av vattenkvalitet

För dricksvatten från enskilda brunnar gäller antingen Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten eller miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Vilka bestämmelser som gäller beror på i vilken omfattning och i vilket sammanhang vattnet används.

Beroende på vilka bestämmelser som gäller finns olika regler för hur ofta vattnet ska kontrolleras och vilka parametrar som ska analyseras. Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för mer information.

Legionella

Legionella är en bakteriefamilj som kan orsakar Legionärssjuka (typ av lunginflammation). Legionellabakterien finns naturligt i alla vatten men utgör i dessa miljöer inget problem för människors hälsa. Problemen uppstår när bakterien tillåts tillväxa till farliga halter. Bakterien trivs och förökar sig som bäst i stillastående vatten med temperaturer mellan 25-40°C. Bakterien dör vid temperaturer över 50°C – ju högre temperatur ju snabbare dör alla bakterier. För att undvika tillväxt bör därför inte temperaturen på vattnet understiga 50 grader i någon del av vatteninstallationen samt att vattensystemet bör spolas igenom regelbundet på hög temperatur. Rekommenderad minsta temperatur i varmvattenberedare är 60 grader.

Legionella smittar genom inandning av vattendimma, inte när man dricker vattnet. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar men det kan även spridas via bland annat vattenkranar, högtryckstvättar, jord och luftfuktare.

Mer information om legionella hittar du hos Boverket och Folkhälsomyndigheten.

Legionella (boverket.se)

Sjukdomsinformation om legionellainfektion (folkhalsomyndigheten.se)

Avlopp

Om din verksamhet ligger utanför det kommunala avloppsledningsnätet krävs en enskild avloppsanläggning som godkänts av oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Du ska kunna uppvisa dokumentation över anläggningen. Om du saknar en godkänd anläggning ska du anordna en sådan. Du söker tillstånd hos oss. Kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet!