Skip to main content

Utformning tillfälligt boende

Här hittar du information om utformning av tillfälligt boende. Det som tas upp är bland annat val av inredning, inomhusklimat och ventilation.

Det är viktigt att planera lokalen så att den är väl anpassad för den typ av verksamhet ni tänkt er. Kontakta gärna någon som har kunskap om branschen för att få tips och råd för just er verksamhet. För ytterligare information, se Folkhälsomyndighetens Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boendenlänk till annan webbplats.

Städning och val av inredning

Det är viktigt att lokalen är lätt att städa och att städmaterial förvaras och rengörs på lämpligt sätt. Det är upp till dig att se till att städutrustningen är ren, även om kunden står för städningen. Att välja ytskikt och inredning som är lätta att hålla rena kan sänka kostnaderna för städning och underhåll i det långa loppet. Att välja slitstarka material kan dessutom förhindra senare problem, som exempelvis fuktskador.

Undvik textila golvbeläggningar. Golvbeläggningen bör vara slät och skarvfri. Välj inredning som är lätt att komma åt under. Det bör finnas ett särskilt utrymme med städutrustning. Där bör det finnas en utslagsvask och möjlighet att låsa in städkemikalier. Vid förvaring av fuktigt material i städutrymmet bör ventilation vara kopplat till utrymmet. Smutsigt bör separeras från rent material och tvättas frekvent.

Om kunderna själva står för städningen bör det finnas tydliga instruktioner för hur och vad som kunden ska städa. Genom att välja bort heltäckningsmattor, välja växter som inte är allergiframkallande och låta djurförbud råda i vissa rum kan ni minska risken för att allergener samlas och därmed underlätta för allergiker. Samtliga rum ska vara rökfria, liksom boendets entré och eventuella uteservering.

Dagsljus och belysning

Belysningen bör vara tillräcklig för rummets funktion och det är viktigt att det är lätt att hålla rent. Möjlighet att få in dagsljus i ett boenderum är att föredra framför fönsterlösa rum. Det är dock viktigt att ljuset går att skärma av med hjälp av exempelvis gardiner eller persienner.

Personlig hygien

De boende bör ha möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien. Det ska finnas tillgång till tillräckligt mycket vatten och tillräckligt antal toaletter och duschar. Toaletterna bör vara utrustade med flytande tvål och torkmöjligheter samt vara inredda så att de klarar det slitage och den fuktbelastning som förekommer. I allmänna utrymmen bör det finnas torkmöjligheter av engångstyp. Hur många toaletter och duschar som är tillräckligt och hur de ska vara utformade beror på hur lokalerna används (antal gästnätter mm). Det är lämpligt att det finns separata personaltoaletter.

Buller

Buller kan exempelvis komma från ventilationssystem, andra rum i byggnaden eller trafik utanför byggnaden. Om en ny byggnad ska uppföras för verksamheten är det viktigt att ta hänsyn till bullerfrågan, både när det gäller placering av byggnaden och placering av rum i byggnaden. Om verksamheten ska bedrivas i en befintlig byggnad blir placering av rummen än viktigare. Undvik om möjligt att lägga rum för boende vägg i vägg med TV-rummet eller tvättstugan.

Temperatur och drag

Ett bra inomhusklimat är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Lokalen ska ha en jämn temperatur och inte vara dragig.

Fukt, mögel, radon med mera

Fukt i byggnader kan exempelvis bero på felaktig konstruktion, vattenskador eller ändrade vanor (dusch, torktumlare m.m.) som inte följts av ökad kapacitet på ventilationen. Tecken på fuktproblem kan vara kondens på insidan av fönsterrutor, synliga vattenskador och lukt. Även mikroorganismer som mögel och bakterier trivs i fuktiga miljöer. I vissa fall räcker det med en förbättrad ventilation för att bli av med problemen, i andra fall krävs även att det fuktskadade byggmaterialet byts ut.

I alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mögelsvamp. De kan börja tillväxa om den relativa fuktigheten blir högre än 70 %. Svampen slutar växa då fuktigheten blir lägre än 70 %, men dör inte. Mögelsporer innehåller allergener som kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer och kan även avge ämnen som orsakar lukt.

Ventilation

Luftkvaliteten i en lokal beror bland annat på lokalens storlek och takhöjd, antal människor i lokalen och vilken funktion lokalen har. Dessa faktorer påverkar valet och behovet av ventilationsdon. Otillräcklig ventilation kan, i förlängningen, leda till problem med exempelvis mögeltillväxt.

Funktionskontroller av ventilationssystem regleras i Plan och Bygglagen och bygglovsnämnden är tillsynsmyndighet. Hur ofta ventilationen ska kontrolleras regleras i Boverkets rekommendationer.

Kontakta en sakkunnig inom området för råd och eventuella undersökningar eller åtgärder.

Avfall från tillfälligt boende

Det bör finnas ett speciellt utrymme eller behållare där verksamhetens avfall kan förvaras tills det hämtas av en renhållningsentreprenör eller lämnas vid återvinningsstation. Det avfall som omfattas av producentansvar, det vill säga förpackningar, tidningar, metall med mera, ska inte lämnas som hushållsavfall utan ska sorteras och lämnas vid återvinningsstation.

Farligt avfall som lysrör, kemikalierester, elektroniskt avfall med mera, ska förvaras separat och lämnas till godkänd mottagare. Observera att särskilda regler gäller för dig som driver verksamhet. Det är exempelvis inte tillåtet att själv transportera farligt avfall utan att först anmäla transporten till länsstyrelsen.