Skip to main content

Olofsbo 1:18 – bostäder – ändring

Kommunstyrelsen gav den 12 september 2017 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva ändring av gällande detaljplan för Olofsbo 1:18 (M48 – Olofsbo havsbad). Huvudsyftet är att medge fritidsbebyggelse samt anpassa byggrätter och regleringar.

Status

Kommunfullmäktige tog den 27 februari 2024 beslut att anta ändring av detaljplan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att medge fritidhusbebyggelse, så kallade badstugor, samt anpassa byggrätter och regleringar i enlighet med befintlig bebyggelse.

Planområdet

Planområdet är beläget i Olofsbo cirka 6,5 kilometer nordväst om Falkenberg centrum och är cirka 1 200 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Olofsbo GA:3, GA:4, GA:10, Olofsbo S:1, S:3 och S:14. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Sigrid Boëthius Väärt
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer