Skip to main content

Ska du starta ett livsmedelsföretag? Då finns en del att tänka på. På den här sidan hittar du kort information kring ämnet, och länkar till där du kan läsa mer.

Livsmedel

Livsmedelsverket har en sida om att starta företaglänk till annan webbplats. Där finns bland annat kort information om de första stegen du ska ta om du vill starta livsmedelsföretag.

Livsmedelsverket har även en sida om lokaler, hygien och företagens egenkontrolllänk till annan webbplats. Där hittar du bland annat information om utformning av livsmedelslokaler, egenkontroll och en broschyr om att öppna ett litet kafé. Här på kommunens webbplats finns en beskrivning av hur regler om livsmedel ser ut.

För de flesta livsmedelsverksamheter krävs registrering hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten får starta. Se mer information på registrera livsmedel och dricksvatten. Information för dig som vill ställa upp en foodtruck eller liknande på allmän platsmark i Falkenbergs kommun finns här på webbplatsen.

Dricksvatten

Du omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) och behöver därmed registrera dig hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden, om du producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, mattillverkning, café.
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller producerar minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Beskrivning om när regler om dricksvatten ska tillämpaslänk till annan webbplats och mycket annat finns i Livsmedelsverkets verktyg för livsmedelskontroll, Kontrollwiki. 

Här på kommunens webbplats finns information om eget dricksvatten som inte omfattas av föreskrifterna om dricksvatten.

Provtagning av ditt dricksvatten

Du är ansvarig för att ditt dricksvatten är hälsosamt och rent. Med det menas att dricksvattnet inte orsakar sjukdom samt att det är estetiskt och tekniskt acceptabelt.

Du behöver regelbundet ta prov på ditt dricksvatten för att kontrollera att det uppfyller kvalitetskraven. Du behöver därför ta fram ett undersökningsprogram, som innehåller en beskrivning av vilken provtagning du ska göra. Undersökningsprogrammet behöver överlämnas till oss för fastställande.

För de minsta anläggningarna gäller vanligtvis att en mindre undersökning ”hos användaren” behöver göras årligen. Utöver detta tillkommer en utvidgad undersökning vart sjätte år. För större anläggningar gäller ytterligare provtagning. En normal undersökning omfattar kontroll av ett begränsat antal bakterier och kemiska ämnen. En utvidgad undersökning är mer omfattande och ger därmed ytterligare information om vattnets kvalitet.

Kontakta ett ackrediterat laboratorium, så skickar de dig utrustning för provtagning. Laboratorierna erbjuder särskilda analyspaket för normal respektive utvidgad undersökning. Du kan söka på ackrediterade laboratorier för provtagning på Swedacs webbplatslänk till annan webbplats.