Skip to main content

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamheter och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande är Per Svensson (S), förste vice ordförande är Miranda Bodiroza (S) och andre vice ordförande är Sandra Johansson (M).

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens samordnar, utvecklar och stödjer kommunens övriga nämnder och bolagsstyrelser. De ansvarar för kommunens strategiska och koncernövergripande arbete inom följande områden:

  • Ekonomi
  • Hållbarhet
  • Styrning, kommunikation och digitalisering
  • Kansli och arkiv
  • Säkerhet
  • Samhällsbyggnad
  • HR
  • Arbetsmarknad
  • Näringsliv

Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige går alltid först genom kommunstyrelsen, som föreslår vad fullmäktige ska besluta.

Kommunstyrelsens utskott

Innan kommunstyrelsen hanterar ett ärende bereds det av ett av kommunstyrelsens utskott. Kommunstyrelsen har fyra utskott – arbetsutskott (KSAU), personalutskott (PU), hållbarhetsutskott (HU) och näringslivs- och marknadsutskott (NAMU).

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 7 ersättare.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen (KS)
Namn Uppdrag Mejl
Per Svensson (S) Ordförande
Miranda Bodiroza (S) 1:e vice ordförande
Sandra Johansson (M) 2:e vice ordförande
Anneli Andelén (C) Ledamot
John Störby (S) Ledamot
Roger Valestam (SD) Ledamot
Mikael Svensson (S) Ledamot
Johan Idmark (M) Ledamot
Susan Pettersson (KD) Ledamot
Elisabeth Svensson Agerbjer (C) Ledamot
Anders Jansson (SD) Ledamot
Petra Hygrell (L) Ledamot
Markus Jöngren (MP) Ledamot
Kerstin Angel (C) Ersättare
Ulrika Bertilsson (S) Ersättare
Bo Björkner (L) Ersättare
Daniel Bäck (SD) Ersättare
Anita Gidén (V) Ersättare
Göran Janko (M) Ersättare
Kerstin Rosell (S) Ersättare

Sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men du kan läsa handlingarna och protokoll från mötena. Kommunstyrelsen sammanträder var tredje vecka.