Skip to main content

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ett stort antal verksamheter som alla handlar om människors liv och hälsa.

Om socialnämnden

Nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämndens arbetsutskott, som består av några av nämndsledamöterna, förbereder samtliga ärenden som nämnden ska behandla. Vissa ärenden beslutar nämnden själv om, andra skickas vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut. Arbetsutskottet kan också själv besluta i vissa frågor som nämnden har överlåtit åt utskottet. Socialnämnden har även ett socialutskott som behandlar individärenden.

Förvaltningen ansvarar bland annat för:

 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • stödinsatser för barn, unga och familj
 • missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt stöd
 • flykting- och integrationsfrågor
 • hemsjukvård
 • kvalitetsuppföljning och utvärdering av socialnämndens verksamheter
 • serveringstillstånd
 • anhörigstöd
 • frivilligverksamhet

Protokoll och kallelser


-&sort=name&order=DESC&sortFolder=name&orderFolder=DESC&files=top&kallelser=accordion