Skip to main content

Ekonomiska förutsättningar

Precis som för privatekonomin väntas tuffa år i närtid för kommunen. I den här texten får du veta mer om hur kommunens ekonomi hänger ihop.

Falkenbergs kommun är en kommun som växer. Det innebär att vi får in mer pengar från skatt – men också att vi får ökade kostnader. Förenklat kan man säga att kommunen får sina pengar från skatter och statsbidrag. En viss del av kommunens verksamhet finansieras genom avgifter.

Många behöver vår service

Andelen unga och gamla ökar de kommande åren, vilket gör att vi successivt får ett ökat behov av förskolor, skolor och särskilda boenden. Vi behöver investera mer i den service vi ger unga och äldre. Det blir hårdare konkurrens om framtida medarbetare när behoven av personal ökar över hela landet.

Omvärlden påverkar

Ekonomin påverkas också av händelser i omvärlden. De senaste åren med inflation, höga elpriser och ökade räntor har inte bara privatpersoner påverkats utan även landets kommuner. Vi har haft väldigt låga och gynnsamma nivåer under flera år, men nu behöver vi anpassa oss till något högre nivåer.

Falkenberg är en kommun som växer

Det finns också utmaningar och möjligheter som påverkar just Falkenberg. Sett över hela Sverige är Falkenberg en av de kommuner där befolkningen ökar mycket mer än för kommuner i snitt. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär det:

  • Vi får mer skattepengar
  • Kostnader för våra verksamheter ökar för att det blir fler som använder dem.
  • Vi behöver fler skolor, förskolor och särskilda boenden.
  • Det behövs investeringar i nya bostadsområden, cykelvägar, vägar och annan infrastruktur.

När vi bygger till exempel en skola använder vi dels de pengar vi har, dels behöver vi låna. Ju mer vi bygger desto mer behöver vi låna. Precis som för en privatperson får andelen lån i ekonomin inte vara för hög. När kostnaderna för att bygga ökar, ser vi över vad vi verkligen behöver bygga och vad som kan vänta. Falkenberg är en kommun som, jämfört med andra i Sverige, lägger en stor andel av sina pengar på att bygga nytt.

Det här är en budget

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Det är kommunallagen som styr att en kommun ska upprätta en budget för nästa kalenderår, och en plan som sträcker sig över två år. Budgeten talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter. I budgeten är det viktigt att intäkterna överstiger kostnaderna, detta gör att vi inte behöver låna lika mycket till investeringarna.

Olika delar i en budget

I budgeten skiljer vi på drift- och investeringsbudgeten. Driftsbudgeten täcker löpande kostnader som uppkommer varje år. Den kan öka om det till exempel blir fler barn i en skola men också för kostnader som ökar: lön, mat och el. Investeringsbudgeten täcker sådant som kostar mycket till en början men som sedan kommer till nytta under lång tid. Det kan vara mindre saker som en dator eller traktor, eller större saker som en cykelväg eller en byggnad för en ny skola. En kommun ska ha god ekonomisk hushållning – det vill säga ha en budget som ger goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten.

Krav och önskningar

I tuffa ekonomiska tider behöver politikerna som gör budgeten prioritera noga. Vissa saker, som utbildning och omsorg, är det lag på att kommunen har. Andra saker är sådant kommunen väljer att ha, som lekplatser, kultur och fritidsverksamheter, attraktiva mötesplatser för invånarna med mera.

Jobba smartare

Vi arbetar också ständigt med att jobba på ett smartare sätt. Vi behöver fråga oss: Finns det delar av det vi gör som kan digitaliseras och automatiseras? Eller något som vi kan göra annorlunda, eller kanske till och med sluta att göra?

Budget i balans

Budgetarbetet i Falkenbergs kommun handlar om att göra prioriteringar så att det blir så bra som möjligt för alla som är i Falkenberg. Samtliga nämnder och förvaltningar har en gemensam uppgift att se till att kommunens ekonomi hålls i balans, samtidigt som vi arbetar för att nå kommunens mål.

Vision och mål