Skip to main content
En samhällsstörning kräver ofta extra åtgärder och resurser av kommunen. För att samordna insatser så att de gör mesta möjliga nytta aktiveras en särskild krisledningsorganisation.

Denna organisation kan aktiveras dygnet runt, årets alla dagar, via kommunens tjänsteman i beredskap (Tib), som utgår ifrån Räddningstjänsten Väst.

Kommunens arbete under en särskild händelse beskrivs närmare i kommunens Riktlinje för hantering av av samhällsstörningar och extraordinära händelserlänk till annan webbplats.

Det finns också ett dokument som heter Risk- och sårbarhetsanalys, där just rikser och sårbarheter tas upp.

Stöd till drabbade

För att ge stöd till personer som drabbats av en allvarlig händelse, och som är i behov av psykiskt och socialt omhändertagande, finns stödfunktionen POSOM.

POSOM:s uppdrag är att erbjuda psykiskt och socialt omhändertagande till drabbade och deras närstående när kommunens eller samhällets ordinarie verksamheter, exempelvis kommunens sociala jour, inte klarar av att hantera hjälpbehovet. POSOM består av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen och Svenska kyrkan.

Kommunens krisledningsnämnd

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nämnd för att fullgöra uppgifter under en kris eller extraordinär händelse. En krissituation ställer ofta krav på snabba beslut. I de fall då flera verksamhetsområden berörs har denna krisledningsnämnd befogenhet att träda in och fatta nämndöverskridande beslut.

I Falkenbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.