Skip to main content

Del av Hjortsberg 3:43, kv Ålen – badstugor

Ny detaljplan för del av Hjortsberg 3:43, kv Ålen har fått laga kraft den 25 november 2022. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 oktober 2022 (§ 162).

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att möjliggöra utbyggnad av fem badstugor i västra delen av kvarteret längs med Klittervägen.

Planområdet

Planområdet ligger sydost om Falkenbergs tätort och inom Skrea Strands badstugeområde, cirka 150 meter från havet. Planområdet är cirka 500 kvadratmeter. Marken ägs av en privat fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Här hittar du planförslaget och kompletterande handlingar.

pdf Planbeskrivning (2.72 MB)

pdf Plankarta (961 KB)

pdf Samrådsredogörelse (410 KB)

pdf Granskningsutlåtande (290 KB)

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer