Skip to main content

Så här vill vi jobba i kvarteret

Kvarteret Trädgården möjliggör ett nytt sätt att arbeta. Vi startar upp en helt ny verksamhet där vi vill testa nya sätt att organisera oss för att möta de äldres behov av vård och omsorg.

I kvarteret Trädgården kommer vi att utveckla ett nytt arbetssätt. Som medarbetare är du anställd i kvarteret och jobbar med att tillgodose behovet hos de äldre personer som bor i området. 

Du har en grundplacering på en avdelning, men du kommer även regelbundet att jobba på andra avdelningar eller i kvarterets hemtjänst. De verksamheter som ingår i konceptet för kvarteret är särskilt boende samt hemtjänst i både biståndsbedömt trygghetsboende och trygghetslägenheter. Även larm och insatser på natten ingår.

Olika kompetenser

I området kommer vi att jobba efter den karriärmodell som vi har inom äldreomsorgen. Vi kommer anställa biträden, vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor. Som medarbetare har du möjlighet att utvecklas i enlighet med den modellen.

En anpassad vård och omsorg

Medarbetarna i kvarteret Trädgården behöver vara flexibla och ha förmågan att anpassa vården och omsorgen efter varje enskild individs behov. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt där vi jobbar med att stärka brukarnas egna förmågor. 

Ledarskap och stöd

I kvarteret Trädgården kommer vi ha tre enhetschefer som tillsammans ska bygga upp verksamheten och utveckla ett samledarskap. Enhetscheferna ska avlasta varandra genom att ha olika ansvarsområden, exempelvis teknik, schema och rekrytering. På så vis behöver inte alla tre vara insatta i alla detaljer, samtidigt som medarbetare, brukare, anhöriga och samarbetsparter kommer kunna få snabbare och enklare stöd i sina frågor.

Trädgården kommer vara en stor verksamhet med många medarbetare och olika perspektiv att bevaka. Därtill kommer det vara en del administrativa uppgifter att sköta, allt från daglig planering till diverse olika system. Det kommer därför att behövas tre medarbetare som jobbar med verksamhetsstöd.

Välfärdstekniska lösningar

Utgångspunkten är att teknik ska användas i så lång utsträckning som möjligt. Syftet är att skapa trygghet, självständighet och frigöra personalens resurser. Exempel på tekniska lösningar är trygghetssensorer, mobila trygghetslarm och läkemedelsgivare.

Olika inriktningar

Syftet med kvarteret är att man ska kunna bo kvar även om ens behov av vård och omsorg ändras. Med anledning av det kommer vi utöver att ha två inriktningar på avdelningarna på det särskilda boendet (platser för somatiskt sjuka och platser för personer med kognitiv svikt) även kunna erbjuda parboende. Det kommer även finnas en flex-avdelning som kan ställa om efter behov.

Nytt arbetssätt kring schema

I Falkenberg har medarbetare rätt att jobba heltid och det är målsättningen. På kommunens andra särskilda boenden jobbar medarbetarna på natten tio timmar, medan medarbetarna på dagen och kvällen får dela på dygnets resterande 14 timmar. Om alla medarbetare arbetar heltid måste personalresurserna planeras ut med överlappning i schemat på eftermiddagen. Det är bekymmersamt eftersom behovet av vård och omsorg inte motsvarar resursåtgången. Det blir således kostsamt när medarbetarna på natten tar 41,7 procent av dygnets timmar i schemat. 

I kvarteret Trädgården vill vi att bemanningen och schemat ska utgå från det verkliga behovet av vård och omsorg. Det innebär att nattpasset inte alltid kommer vara tio timmar så som på andra särskilda boenden.

Förebyggande arbete

Många av de som kommer flytta till Trädgården gör det på grund av att de upplever ensamhet, oro eller otrygghet. Enbart tillgång till en lägenhet i kvarteret kommer inte hjälpa den enskilde med dessa känslor. Det kan sannolikt kännas svårt för den enskilde att ta kontakt med andra och komma in i en gemenskap i ett kvarter och en verksamhet i Trädgårdens storlek.

Vi vill därför ha funktionen trygghetsvärdar i kvarteret. De skulle kunna jobba med fokus på trivsel, aktiviteter, samvaro och trygghet för att möta de enskildas behov. Trygghetsvärdarna skulle utgöra en viktig kontakt för den enskilde vid flytten till kvarteret. De kan hjälpa den enskilde att komma in i gemenskapen genom att presentera den enskilde för grannar och erbjuda sällskap till aktiviteter. Trygghetsvärdarna skulle även kunna avlasta verksamheten med de praktiska aspekterna vid en flytt som ofta hamnar på omsorgspersonalen, exempelvis sätta upp tavlor och fixa med tv och telefoni.