Skip to main content

Tvärprofessionellt samarbete

En åtgärd för att minska stressen i hemtjänsten och att främja en mer personcentrerad vård och omsorg är att bygga upp ett tvärprofessionellt samarbete i hela hemtjänstorganisationen.

Falkenbergs kommun har en beställar- och utförarorganisation i hemtjänsten där hemsjukvården och biståndsenheten beställer insatser som hemtjänsten utför. Hemtjänstutförarna, hemsjukvården och biståndsenheten har olika uppdelningar där hemsjukvården organiserat sig efter alla hemtjänstutförare, medan biståndsenheten är organiserade efter avtalet som reglerar kundval. Detta leder till att det blir svårt att få fungerande kontaktvägar mellan parterna.

Inga gemensamma samverkansforum

I dagsläget finns inga gemensamma samverkansforum där alla tre parter deltar, vilket identifierats som en brist av medarbetarna. Det framkommer att det ofta är svårt att veta vem i respektive verksamhet som ansvarar för ett ärende och att det därför är svårt att upprätthålla ett fungerande samarbete. Hemtjänstmedarbetare framför att de efterfrågar mer stöd från beställarna och mer samarbete mellan professioner för att bättre kunna möta brukarnas individuella behov.

Svårt att få ett helhetsperspektiv

I omställningen till god och nära vård, i förslaget om en ny äldreomsorgslag och i förslaget om ny socialtjänstlag framhålls att vården och omsorgen behöver bli mer personcentrerad. För att kunna etablera ett personcentrerat arbetssätt krävs att brukaren, och de professioner som deltar i brukarens vård och omsorg, har ett fungerande samarbete. Detta för att gemensamt kunna identifiera och tillgodose alla brukarens olika behovsområden, men också för att få en helhetssyn på brukarens livssituation. Både hälso- och sjukvården och hemtjänsten har alltmer betonat vikten av fasta vård- och omsorgskontakter då kontinuitet och samordning ses som grundstenar i personcentrerad vård och omsorg. I dagsläget har vi en organisation som i värsta fall kan komma att urholka sådana roller när det är svårt att få ett helhetsperspektiv på brukarens situation.

Fasta tvärprofessionella team

Ett steg i rätt riktning är att organisera hemsjukvården och biståndsenheten så att de har samma indelning organiserat efter hemtjänstutförare. Det skulle innebära att varje extern utförare och hemtjänstgrupp i egenregin får fasta tvärprofessionella team med sjuksköterska, rehabpersonal och biståndshandläggare, där den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten får en tydlig roll och tillhörighet. På detta sätt får vi bättre förutsättningar att bygga upp en mer personcentrerad vård och omsorg i Falkenberg

Arbetsgrupp

Denna arbetsgrupp består av 16 medarbetare från hemtjänst, trygghetsteam, biståndsenhet, hemsjukvård och stab. De kommer träffas vid sju tillfällen mellan oktober 2023 och februari 2024. Arbetsgruppens uppgift är att komma med förslag på hur vi kan bygga upp ett tvärprofessionellt samarbete i hela hemtjänstorganisationen för att nå följande uppställda mål.

Målen för denna arbetsgrupp är att:

  • skapa en gemensam ansvarsuppdelning och forma fasta team av sjuksköterska, rehabpersonal och biståndshandläggare som tillsammans arbetar riktat mot en eller flera hemtjänstutförare
  • stärka rollen som fast omsorgskontakt i hemtjänsten genom delaktighet i det tvärprofessionella teamet
  • bygga upp ett teambaserat tvärprofessionellt arbetssätt med brukaren i fokus där professionerna tillsammans kan identifiera och tillgodose brukarnas sammansatta behov.

Kontakta projektledaren

Verksamhetsutvecklare

Camilla Gränsmark
0346-88 60 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.