Skip to main content

Projektets upplägg

Innehållet i Falkenbergs hemtjänstmodell ska skapas av medarbetarna. Det var budskapet när politikerna i socialnämnden gav socialförvaltningen uppdraget i januari 2023. Socialförvaltningen har arbetat fram ett upplägg på projektet som möjliggör delaktighet från ett stort antal medarbetare i alla olika delar av hemtjänstorganisationen.

Arbetsgrupper i alla tre delar

Projektet består av tre delar och varje del har en formulerad målsättning. Men det är medarbetarna som ska arbeta fram hur målsättningen ska uppnås. Därför har varje del i projektet en arbetsgrupp bestående av medarbetare från berörda verksamheter; hemtjänst, hemsjukvård, biståndsenhet och stab. Det är alltså i dessa arbetsgrupper som det faktiska formandet av hemtjänstmodellen kommer att ske. Enhetscheferna i berörda verksamheter har fått vara med och utse vilka medarbetare som ska ingå i de olika grupperna.

Övergripande arbetsgrupp på ledningsnivå

För att hemtjänstmodellen som arbetas fram under projekttiden ska leda till långsiktiga och hållbara förändringar är delaktighet på ledningsnivå i organisationen ett måste. Därför har projektet också en arbetsgrupp på ledningsnivå som arbetar med projektets alla tre delar under hela projekttiden. Här ingår chefer och medarbetare från staben. Projektledaren håller denna arbetsgrupp informerad om vad som händer i övriga grupper och ibland behöver de fatta beslut om hur vi går vidare i de olika processer som vi befinner oss i.

Referensgrupper

För att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna vara delaktiga i projektet har två olika referensgrupper skapats – en för fackliga företrädare och en för medarbetare och andra intressenter. Referensgrupperna får löpande information på mejl om vad som händer i de olika arbetsgrupperna. Deltagarna får möjlighet att svara på frågor och att komma med input. Alla berörda enhetschefer ingår i referensgruppen för medarbetare och andra intressenter för att säkerställa att alla med ledningsansvar är uppdaterade och på så sätt kan hålla projektet levande på sina enheter. På det sättet kan projektet leva i hela organisationen under hela projekttiden. 

Samarbete med olika specialistgrupper vid behov

Under projekttiden kommer vissa frågor behöva utredas och besvaras av olika specialister. Det kan till exempel handla om frågor som rör ekonomi, verksamhetssystem, rutiner och riktlinjer och lagstiftning. Sådana grupper kommer sammankallas löpande vid behov under hela projekttiden för att ge arbetsgrupperna förutsättningar att komma vidare i sin uppgift.

Fokus på att skapa förutsättningar för delaktighet

Verksamhetsutvecklarna Camilla Gränsmark och Ida Rydén utformade projektets upplägg under vårterminen 2023. Fokus låg på hur vi kunde kommunicera ut projektet till alla berörda medarbetare och övriga intressenter. Vi behövde säkerställa att alla fick information om projektet, annars hade medarbetarnas delaktighet inte varit möjlig. Bland annat skapades denna hemsida, affischer med QR-kod till hemsidan sattes upp i alla medarbetarnas lokaler, en informationsfilm skickades ut till alla chefer så att de i sin tur kunde visa den för medarbetarna, projektledaren gjorde studiebesök på alla berörda enheter och genomförde informations- och dialogträffar med alla chefer. Representanter från projektet deltog också på planeringsdagar på Argus där all hemtjänstpersonal samlades.

Tidsplan

Arbetsgruppen på ledningsnivå startade sina träffar i april 2023. Arbetsgrupperna för två av delarna i projektet har startat hösten 2023 och den tredje delen startar upp i januari 2024. De olika delarna kommer att implementeras löpande under 2024. Det kommer också att genomföras tester av nya metoder och arbetssätt. Syftet är att kunna utvärdera om förändringen ska införas i hela organisationen. Målet är att ha en klar modell i skarpt läge i slutet av 2024.

Kontakta projektledaren

Verksamhetsutvecklare

Camilla Gränsmark
0346-88 60 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.