Skip to main content

Nya arbetssätt och metoder för hemtjänstutförare i kommunal regi

En åtgärd för att minska upplevelsen av minutstyrning och för att skapa förutsättningar för personcentrerad vård och omsorg är att se över hemtjänstens arbetssätt och metoder i den dagliga driften.

Pilotprojekt testar nytt arbetssätt

Som ett resultat av arbetsgruppens arbete testar vi nu ett nytt arbetssätt i en av kommunens hemtjänstgrupper.

Pilotprojekt i Hjortsbergs hemtjänst

Vi behöver forma verksamheten på ett sådant sätt att medarbetarna upplever en högre grad av delaktighet och där vi får en större möjlighet att dra nytta av medarbetarnas expertis för att kunna skapa en verksamhet som bättre klarar av de utmaningar som hemtjänsten ställs inför.

I den enkätundersökning vi gjorde under utredningstiden stod planering ut som den absolut vanligaste orsaken till stress. Medarbetarna lyfte att det är många besök per medarbetare och att det är kort om tid för insatserna och för kringtiden (som exempelvis restiden). De lyfte också att de ibland ställer sig frågande till ordningen på besöken och den planerade tidsåtgången.

Alternativa sätt att bedriva hemtjänstverksamhet

I Falkenberg har vi samma styrmodell för hemtjänsten som flera andra kommuner, exempelvis vad gäller kundval och ersättningsmodell. Några kommuner har lyckats utarbeta arbetssätt och metoder i hemtjänsten som gör att medarbetarna inte upplever den detaljstyrning i sitt arbete som det framkommit att medarbetarna gör här i Falkenberg. Detta bör innebära att vi har goda möjligheter att hitta nya arbetssätt och metoder som leder till att våra medarbetare upplever sin arbetssituation mindre styrd och mer hållbar.

Under utredningstiden framförde medarbetarna förslag på förbättringsåtgärder där de får möjlighet att vara mer delaktiga i planeringen. De har mycket kunskap både om ”rundorna” och om brukarna som skulle kunna underlätta planeringsarbetet. De framförde även att de skulle kunna jobba i mindre grupper, ha rapporteringstid, jobba mer i samverkan med andra professioner och jobba för att öka kontinuiteten hos brukarna.

En verksamhet som måste klara av snabba omställningar

Hemtjänsten jobbar med människor som har skiftande behov. Det är en stor utmaning, oavsett hur bra planering och hur mycket resurser hemtjänstutförarna har. Verksamheten måste hela tiden kunna hantera oförutsedda händelser, exempelvis att brukare hastigt blir sämre och behöver mer hjälp än planerat eller att stötta brukare i väntan på ambulans. Verksamheterna måste därför vara organiserade på ett sätt som klarar av snabba omställningar.

Arbetsgrupp

Denna del av projektet kommer ha två arbetsgrupper ute i hemtjänstverksamheten, en i centrum och en i inlandet. Arbetsgruppernas uppgift är att komma med förslag på hur vi kan nå uppställda mål. Förslagen kommer att testas lokalt i de här två grupperna.

Målen för denna arbetsgrupp är att:

  • minska upplevelsen av minutstyrning hos hemtjänstpersonalen
  • hitta arbetssätt och metoder som bidrar till att hemtjänstpersonalen blir mer delaktiga i planering av insatser och utformning av verksamheten
  • i större utsträckning ta till vara den expertis och erfarenhet som hemtjänstpersonalen har för att kunna skapa en mer hållbar arbetsmiljö.

Kontakta projektledaren

Verksamhetsutvecklare

Camilla Gränsmark
0346-88 60 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.