Skip to main content

Minskad administration och större flexibilitet

En åtgärd för att minska upplevelsen av minutstyrning i hemtjänsten är att se över den insatskatalog som biståndsenheten använder sig av när de skickar beställningar till hemtjänsten. Denna arbetsgrupp kommer att jobba med att ta fram förslag på färre, vidare och mer flexibla insatskoder.

I dagsläget är insatskatalogen för socialtjänstinsatser mycket omfattande och innehåller omkring 90 insatskoder med olika tidsschabloner. Anledningen till omfattningen är bland annat att insatserna för personlig omvårdnad finns i upp till elva olika omfattningsvarianter. Om en person exempelvis behöver hjälp att duscha så kan insatsen beställas i olika omfattning utifrån hur behovet ser ut; dusch delvis hjälp, dusch hjälp med allt, dusch vägledning, dusch passiv hjälp, dusch hjälp med allt dubbelbemanning och så vidare. 

Omfattande administration

Då koderna har detaljerade beskrivningar och olika schablontider blir flexibiliteten snäv, både för handläggare och hemtjänsten. När brukarens behov av stöd skiftar över tid kräver det återkommande förändringar i biståndsbeslut och beställningar samt behov av ny planering hos hemtjänsten. Detta leder till en tungrodd administration som tenderar att inte ge något mervärde, utan som behöver göras endast för att ersättningen ska bli rätt. Dessutom har insatskatalogen utökats successivt då det uppkommit behov hos brukare som inte passat in i befintliga insatskoder. Av den anledningen finns i nuläget ännu fler insatskoder så som exempelvis ”extra hjälp” för att kunna täcka in de behov av stöd som inte finns sedan tidigare i de detaljerade insatskodbeskrivningarna.

Tid och ersättning går hand i hand

Eftersom beställningarna med tidsschabloner styr ersättningen till hemtjänsten är denna del av projektet nära sammankopplat med ekonomi. Tid och ersättning kommer även i fortsättningen att gå hand i hand, precis som det gör i de flesta kommuner som har konkurrensutsatt hemtjänst. Men det går att tillämpa tidsstyrningen på andra sätt än vi gör idag. Dagens detaljerade insatskatalog bidrar till ett ständigt fokus på tid. En ny mer flexibel insatskatalog kan hjälpa oss att röra oss ifrån det. 

Arbetsgrupp

Denna arbetsgrupp består av 14 medarbetare från hemtjänst, trygghetsteam, biståndsenhet och stab. Gruppen kommer att träffas vid sex tillfällen under perioden september till december 2023.

Arbetsgruppens uppgift är att komma med förslag på hur vi kan ändra socialtjänstinsatserna som biståndshandläggarna använder sig av vid beställning av hemtjänst för att nå följande uppställda mål.

Målen för denna arbetsgrupp är att:

  • forma en insatskatalog med färre, vidare och mer flexibla insatskoder 
  • skapa ett större handlingsutrymme för hemtjänsten att utforma planering av insatser utefter brukarnas behov, som skiftar över tid
  • minska administrationen för både hemtjänsten och biståndsenheten
  • ersättning till hemtjänstutförarna ombesörjs inom befintlig budgetram
  • möjliggöra framtagning av användbar statistik.

Kontakta projektledaren

Verksamhetsutvecklare

Camilla Gränsmark
0346-88 60 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.