Skip to main content

Frågor och svar om Falkenbergs hemtjänstmodell

Nu är vi i startgroparna för att forma Falkenbergs hemtjänstmodell. Arbetet kommer att drivas i projektform och det är medarbetare inom berörda verksamheter som ska forma innehållet i modellen.

Illustration på en äldre kvinna med rullator som står omgiven av fem personer som jobbar inom vård och omsorg.

Vad är Falkenbergs hemtjänstmodell?

Hemtjänstmodellen är ett politiskt initiativ för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för hemtjänsten. Politikerna vill att vi på socialförvaltningen ser över våra arbetssätt för att minska den upplevda stressen i hemtjänsten till förmån för en mer personcentrerad vård och omsorg. Modellen kommer att beröra medarbetare som jobbar i hemtjänsten, hemsjukvården och på biståndsenheten. Socialförvaltningen har i samarbete med medarbetare i olika delar av hemtjänstorganisationen tagit fram tre områden som nu kommer att bli föremål för ett gemensamt förändringsarbete.

Vilka är de tre områdena?

Ändra insatskoder

Det första området handlar om att ändra de insatskoder som används i biståndshandläggarnas beställningar till hemtjänsten. I dagsläget är det många och detaljerade koder som gör att både biståndsenheten och hemtjänsten lägger mycket resurser på att ändra beställningar när brukarnas behov skiftar. Målet med de nya koderna är att skapa mer flexibla koder som gör att hemtjänsten får ett större handlingsutrymme att ändra planeringen utefter brukarens behov utan att det alltid kräver nya biståndsbeslut.

Samorganisering av verksamheter

Det andra området handlar om samorganisering av hemtjänsten, hemsjukvården och biståndsenheten. Nyckeln till att kunna arbeta personcentrerat ligger i att jobba tillsammans. Vi behöver bli bättre på att dra nytta av professionernas olika kompetenser så att vi tillsammans kan identifiera brukarnas olika behov och tillvarata brukarnas resurser. Målet med samorganiseringen är att vi ska forma fasta team av sjuksköterska, rehabpersonal och biståndshandläggare som tillsammans med de fasta omsorgskontakterna i hemtjänsten kan utgöra ett stöd för varandra och ett stöd för brukarna.

Nya arbetssätt

Det tredje området handlar om att hitta nya arbetssätt och metoder för exempelvis planering för hemtjänsten i kommunens egenregi. Det finns kommuner ute i landet som har liknande modeller för hemtjänsten som vi har i Falkenberg där man har utvecklat arbetssätt och metoder som gör att personalen inte upplever stress och detaljstyrning i samma utsträckning som det framkommit att medarbetare gör här. Det finns många olika sätt att arbeta med planering och delaktighet i utformandet av hemtjänstverksamhet och vi behöver bli bättre på att tillvarata alla de erfarenheter som personalen har. 

Ska allt förändras nu?

Nej, allt kommer inte att förändras. Vi kommer tillsammans att arbeta med de här tre avgränsade områdena. Vi kan inte ändra på allt. Det som vi gör bra idag ska vi vara måna om att bibehålla. Vi kommer alla fortsatt arbeta på våra respektive enheter och det ska inte ske någon flytt av personal eller ske någon större omorganisation. Men vi ska förändra vårt sätt att arbeta tillsammans som beställare och utförare som blir mer hållbart både för personal och brukare.

Varför ska vi göra detta?

När socialförvaltningen fick uppdraget från politikerna visade utredningen att hemtjänstpersonalen upplever stress i stor utsträckning och att det finns flera förslag på åtgärder för att få en mer hållbar arbetsmiljö. Vi står inför stora utmaningar i äldreomsorgen, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen i samhället där de äldre blir allt fler, medan vi som är i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Vi behöver se över våra arbetssätt för att hemtjänsten och de verksamheter som utgör beställare av hemtjänst ska vara attraktiva arbetsplatser och för att se till att vi använder de resurser vi har på rätt sätt.

Hur ska formandet av hemtjänstmodellen gå till?

Tanken är att skapa en hög grad av delaktighet i projektet. Det är medarbetarna som är experterna. För att förändringen ska bli så bra som möjligt ska alla berörda parter vara med och bidra. Det kommer tillsättas en arbetsgrupp för varje område där medarbetare från hemtjänst, hemsjukvård, biståndsenhet och stab ingår. Här kommer det faktiska arbetet med formandet av modellen att ske. Det kommer även skapas referensgrupper både för medarbetare och fackliga företrädare där det arbete som grupperna gör delas löpande för att inhämta synpunkter. Om du jobbar i Falkenbergs egenregi och vill vara med i någon grupp så kontaktar du din närmsta chef.

Vad innebär det här för mig som medarbetare?

Förhoppningen är att du ska känna dig inkluderad i det förändringsarbete som kommer att ske. Det är inget tvång att delta aktivt, men tanken är att alla som vill delta ska känna att det finns möjlighet, antingen genom att delta i en arbetsgrupp eller referensgrupp eller genom att frågor löpande kommer att lyftas på din arbetsplats där du får möjlighet att bidra med din kunskap och erfarenhet. Förhoppningen är att vi alla så småningom ska uppleva att arbetsmiljön i hemtjänstorganisationen förändras på ett positivt sätt.

När startar detta?

Förarbetet började redan när en utredning sammanställdes under hösten 2022. Under våren 2023 har utredningen redovisats för politikerna och nu har upplägget på projektet börjat ta form. Tanken är att arbetsgrupper och referensgrupper kommer att tillsättas innan sommaren och första träffarna blir till hösten. Målsättningen är att ett förslag på hemtjänstmodell ska finnas i slutet av 2024.

Kontakta projektledaren

Har du fler frågor som du inte har fått svar på? Du är varmt välkommen att kontakta projektledaren! 

Verksamhetsutvecklare

Camilla Gränsmark
0346-88 60 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.