Skip to main content

Så följer vi upp målen

För att kunna styra en organisation med skiftande verksamhet och 3 000 anställda har kommunen en gemensam modell för styrning. Styrmodellen ska säkerställa att vi når vår vision, våra mål och uppdrag. Den ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från den politiska visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna.

Styrmodellen är de förtroendevaldas verktyg för att styra och följa upp arbetet med kommunens viljeinriktning och för att säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi

Tre samverkande styrningsperspektiv

Styrningen i Falkenbergs kommun utgår från tre samverkande styrningsperspektiv.

Mål- och resultatstyrning

Kommunens mål- och resultatstyrning innebär att fullmäktige beslutar om de mål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta mot för att röra sig i riktning mot visionen. En viktig del i målstyrningen är att vi sätter ett begränsat antal mål som är tydliga och att vi genom mätbara resultat, kunskap och erfarenhet från verksamheten gör analyser, drar slutsatser och genomför förbättringsaktiviteter för att nå målen. Ett begränsat antal politiska mål möjliggör överblick och en effektiv styrning. 

Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning i Falkenbergs kommun innebär att styrning, kultur och arbetssätt fokuserar på verksamhetens syfte och invånarens behov, upplevelse och kunskap. Alla medarbetare i organisationen ska verka för att stimulera samverkan, helhetsperspektiv och att bygga tillitsfulla relationer.

I Falkenbergs kommun arbetar vi med dialog och lärande som utgångspunkt i planeringen och uppföljningen av verksamheterna.

Tillitsbaserad styrning syftar till att minska onödig kontroll och detaljstyrning och att bättre ta tillvara invånarnas och medarbetarnas kompetens för att på så sätt skapa mer kvalitet i de tjänster vi levererar.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att styra utifrån ekonomiska mål. Enligt kommunallagen ska kommunerna styra verksamheten utifrån en god ekonomisk hushållning, både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. För att långsiktigt uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslutat om två finansiella mål; ett resultatmål och ett soliditetsmål. De två målen ger en styrning som balanserar finansieringen av välfärden idag och för kommande generationer.

En viktig grundförutsättning för ekonomistyrningen utgörs av kommunens budget där nämnderna tilldelas budgetram för att bedriva sin verksamhet till måluppfyllelse.

Målindikatorer 

Till varje kommunfullmäktigemål kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används för att analysera och bedöma framgång i förhållande till uppsatta mål.  En enskild indikator mäter aldrig alla aspekter av måluppfyllelsen, utan lyfter fram någon del som anses vara väsentlig.  Varje indikator behöver kompletteras med en analys. En bra indikator gör det möjligt att värdera resultat över tid och går att jämföra med andra verksamheter eller kommuner. 

Analys av måluppfyllelse

Genom att följa upp och analysera mål och resultat ges återkoppling på det arbete som genomförts och underlag för utveckling och justeringar av mål, inriktningar och aktiviteter. Varje nämnd och bolag ansvarar för kvalitet i målarbetet samt för att utarbeta en välfungerande process för sin analys.  

Analysen baseras bland annat på: 

 • nämndernas och bolagens uppföljning av mål
 • utfallet för målindikatorerna
 • annan viktiga fakta och kunskap som är relevant för utvecklingen inom målen, exempelvis från omvärldsbevakning

Exempel på målindikatorer

Här är exempel på målindikatorerna för Falkenbergs kommuns tre mål.

Mål: Skola och omsorg av hög kvalitet

Exempel på målindikatorer: 

 • Kvalitetsindex LSS (boende och daglig verksamhet)
 • Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola
 • Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
 • Andel gymnasieelever med examen inom 4 år 

Mål: Föredöme inom hållbarhet och trygghet

Exempel på målindikatorer:

 • Klimatbokslut för kommunen
 • Hur vi håller koldioxidbudgeten
 • Andel invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard
 • Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar 

Mål: Sveriges bästa näringslivskommun

Exempel på målindikatorer:

 • Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking
 • Nöjdhet service och bemötande, enligt löpande insikt totalt
 • Nystartade företag i Falkenberg i förhållande till Sverigesnittet
 • Andel fossilfri energi i Falkenberg energi:s produktion