Skip to main content

Ugglarp 2:18 m fl – bostäder – ändring

Ändring av detaljplan för Ugglarp 2:18 har fått laga kraft den 21 april 2023. Kommunfullmäktige antog ändringen av detaljplanen den 28 mars 2023 (§ 34).

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att öka byggrätten inom Ugglarp 2:18 så att den blir densamma som i kringliggande detaljplan. Ändringen avser även upphäva ett u-område inom fastigheten.

Planområdet

Planområdet ligger i Ugglarp, cirka 2 mil söder om Falkenberg. Det omfattar en fastighet om 10 000 kvadratmeter.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Här hittar du planförslaget och kompletterande handlingar.

pdf Planbeskrivning (1009 KB)

pdf Plankarta (4.33 MB)

pdf Samrådsredogörelse (82 KB)

pdf Granskningsutlåtande (259 KB)

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråtts med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer