Skip to main content

Tröinge 6:75 m fl – hotell och verksamhet

Ny detaljplan för del av Tröinge 6:75 m fl har fått laga kraft den 21 maj 2022. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 26 april 2022 (§ 70).

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för utökad vägservice i form av övernattning, matservering och försäljning av olika typer av drivmedel, inklusive laddningsmöjlighet för bilar. Även att genom bestämmelse om lägsta höjd på delar av föreslagen bebyggelse synliggöra området och tydliggöra dess funktion.

Planområdet

Planområdet ligger vid E6/E20, 4 kilometer nordost om Falkenbergs centrum, och är cirka 3 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun och privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Här hittar du planförslaget och kompletterande handlingar. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att ta del av granskningsutlåtandet.

pdf Planbeskrivning (1.22 MB)

pdf Plan- och illustrationskarta (938 KB)

pdf PM Geoteknik (216 KB)

pdf Markteknisk undersökningsrapport (3.60 MB)

pdf Dagvattenutredning (1.82 MB)

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Förslaget har varit ute på samrådsremiss under vintern 2019/2020. Förslaget har därefter varit ute på granskningsremiss omgång 1 under våren 2020. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på en andra granskningsremiss under våren 2021, samt en tredje granskningsremissomgång under våren 2022.

Aktuell detaljplan berör Tröinge GA:4 och GA:41. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet har handlagts med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer